Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

Πόσο Λευκή είναι η Λευκή Βίβλος για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών;

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα στις 28 Μαρτίου 2011 την Λευκή Βίβλο για ένα Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών.

Πρόκειται για μια προσπάθεια θέσπισης ενός πλαισίου πολιτικής με στόχο μέχρι το 2050 να δημιουργηθεί ένας ενιαίος χώρος μεταφορών στην Ε.Ε, ο οποίος να συμβαδίζει πλήρως με τις προτεραιότητες της Ε.Ε για μια ενιαία αγορά που στηρίζεται στον ελεύθερο και ανόθευτο ανταγωνισμό. Στην ουσία προωθείται ένα γενικό πλαίσιο που μακροπρόθεσμα θα οδηγήσει στην απελευθέρωση των υπηρεσιών στις μεταφορές στην Ε.Ε.

Στη Βίβλο τίθενται 10 στόχοι για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών που θα έχει ως αποτέλεσμα μέχρι το 2050 τη μείωση κατά 60% των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων

Η ΠΕΟ εκτιμά ότι αρκετοί από τους στόχους που τίθενται στη Βίβλο είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Είναι σωστό να αναληφθεί μια προσπάθεια για αναβάθμιση των υπηρεσιών των μεταφορών, την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος και τη σταδιακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο.

Αναλύοντας όμως τη Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές, διαπιστώνουμε ότι δυστυχώς οι κυρίαρχοι κύκλοι στην Ε.Ε θα επιχειρήσουν να πραγματώσουν αυτούς τους στόχους με την πλήρη απελευθέρωση των υπηρεσιών στις μεταφορές, τον κατακερματισμό των υπηρεσιών, την προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων, την ανάθεση εργασιών σε τρίτους και τέλος με την επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων και στις συλλογικές συμβάσεις, που οδηγεί σε κοινωνικό ντάμπιγκ.

Όπως αναφέρει η ίδια η Βίβλος στόχος είναι εξάλειψη όλων των εναπομέναντων φραγμών μεταξύ τρόπων μεταφοράς και εθνικών συστημάτων με τη διευκόλυνση της διαδικασίας ενοποίησης και της ανάδυσης πολυεθνικών και πολυτροπικών φορέων.

Όσον αφορά τη δημιουργία ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου, αυτό θα επιτευχθεί όπως σημειώνει η Επιτροπή στη Βίβλο με «άνοιγμα των εσωτερικών επιβατικών μεταφορών, την κατάργηση των τεχνικών, διοικητικών και νομικών φραγμών που παρεμποδίζουν ακόμη την είσοδο στις εθνικές αγορές σιδηροδρομικών μεταφορών, την καθιέρωση ενιαίων διαχειριστικών δομών για τους σιδηροδρομικούς εμπορευματικών διαδρόμους, το διαρθρωτικό διαχωρισμό των διαχειριστών υποδομών από τους παρόχους υπηρεσιών, καθώς και βελτίωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος ώστε οι σιδηρόδρομοι να καταστούν ελκυστικότεροι για επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα»

Ενδεικτικές είναι και οι δράσεις που προτείνονται ως συννημμένον έγραφο της Βίβλου προς επίτευξη των στόχων που τίθενται :

- Άνοιγμα της εγχώριας αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών στον ανταγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής ανάθεσης συμβάσεων, παροχής δημόσιας υπηρεσίας κατόπιν προκήρυξης διαγωνισμού
- Διαρθρωτικός διαχωρισμός της διαχείρισης των υποδομών από την παροχή υπηρεσιών. Διασφάλιση του ανταγωνισμού, των συνεχών επενδύσεων και της αποδοτικότητας ως προς το κόστος της παροχής της υπηρεσίας.
- Επανεξέταση των περιορισμών στην παροχή λιμενικών υπηρεσιών. Ενίσχυση της διαφάνειας στη χρηματοδότηση λιμένων με σκοπό την αποφυγή στρέβλωσης του ανταγωνισμού.
- Στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές χρειάζεται επανεξέταση των οδικών τελών, της εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για την ασφάλεια, της μεταφοράς και της επιβολής της νομοθεσίας στα κράτη μέλη, με σκοπό το περαιτέρω άνοιγμα των αγορών οδικών μεταφορών.

Ειδικότερα, πρέπει να συνεχιστεί η εξάλειψη των εναπομενόντων περιορισμών στις ενδομεταφορές.

Είναι φανερό ότι στόχος της Βίβλου είναι η σταδιακή απελευθέρωση των μεταφορών με τους όρους των κυρίαρχων κύκλων της Ε.Ε με ότι αυτό συνεπάγεται.
Σε αυτό παραπέμπει άλλωστε η προηγούμενη εμπειρία στα θέματα των Μεταφορών. Αυτό προνοούσε η οδηγία για απελευθέρωση των λιμενικών υπηρεσιών, με κυριότερο στόχο τη μείωση του εργατικού κόστους, καθώς και η πρόσφατη απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου στις 14 Νοεμβρίου 2011 για φιλελευθεροποίηση των σιδηροδρόμων που οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων.

Η ΠΕΟ εκφράζει την πλήρη αντίθεση της στην προσπάθεια που γίνεται από τους κυρίαρχους κύκλους της Ε.Ε για να απελευθερωθούν οι μεταφορές στην Ευρώπη έτσι ώστε να τις οικειοποιηθεί το μεγάλο κεφάλαιο, με ανυπολόγιστες συνέπειες για τα κράτη μέλη και τις εργασιακές σχέσεις στην Ε.Ε

Διαφωνούμε έντονα με την εγκατάλειψη των "κοινωνικοποιημένων μεταφορών" και την παράδοση του ευαίσθητου τομέα των μεταφορών στο μεγάλο κεφάλαιο όπου το κέρδος καθίσταται το μοναδικό κριτήριο.

Η πολιτική των μεταφορών στην Ευρώπη πρέπει να βασίζεται στην εξυπηρέτηση του γενικού συμφέροντος, να προστατεύει τις εθνικές υποδομές, να σέβεται τις εργατικές κατακτήσεις και τα κοινωνικά δικαιώματα, να διαφυλάσσει την ισότητα πρόσβασης για όλα τα μέσα μεταφορών, και να μεριμνά να υπάρχουν ασφαλής, ποιοτικές και φτηνές μεταφορές για όλους.

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη Λευκή Βίβλο για τις Μεταφορές. Η ΠΕΟ συντάσσεται με εκείνες τις δυνάμεις στην Ευρώπη που υπερασπίζονται τις εθνικές υποδομές ως ένα βασικό συστατικό στοιχείο της εθνικής κυριαρχίας και της δημοκρατίας και απαιτούν όπως παραμείνουν υπό την ιδιοκτησία, διαχείριση και συντήρηση εθνικών οργάνων που λογοδοτούν στην κοινωνία.

Σε αυτά τα πλαίσια η ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ-ΠΕΟ θα συμμετέχει με αντιπροσωπεία στην κινητοποίηση που θα γίνει στις Βρυξέλλες στις 28 Μαρτίου 2012, ένα χρόνο από τη δημοσίευση της Λευκής Βίβλου, όπως έχει αποφασιστεί σε συνάντηση των εργαζομένων στις μεταφορές που έγινε πρόσφατα στη Λισσαβώνα και στις οποίες συμμετείχε η ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ-ΠΕΟ. Στην κινητοποίηση των Βρυξελλών θα συμμετέχει και το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Γραφείο της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας (ΠΣΟ), του οποίου συντονιστής είναι η ΠΕΟ. Επίσης, η ΠΕΟ θα συμμετέχει σε πανευρωπαϊκές δράσεις σε εθνικό επίπεδο που θα αναληφθούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 26 - 31 Μαρτίου 2012 από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που εκπροσωπούν εργαζόμενους στις μεταφορές και είναι μέλη της ΠΣΟ, της ETUC και της ETF.

21 Μαρτίου 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου