Κυριακή, 29 Απριλίου 2018

ΡΙΚ, ΕΕΕ, στάση εργασίας στο εργοτάξιο της Βιβλιοθήκης Π.Κ., φορολογία στις αποζημιώσεις πρόωρων αφυπηρητήσεων, ΕΚΥΣΥ και συμφωνία ΔΕΔΕ με Π.Κ.


Ίση μεταχείριση αδειών των αορίστου χρόνου
Stockwatch.com
Η εξομοίωση των αδειών ανάπαυσης των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου με τα ισχύοντα για τους μόνιμους υπαλλήλους, αφορά και τους εργαζομένους στους ημικρατικούς οργανισμούς και την τοπική αυτοδιοίκηση.
Σύμφωνα με εγκύκλιο του τμήματος δημόσιας διοίκησης και προσωπικού, το υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε όπως ίδιας αντιμετώπισης τύχουν και οι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.
Διευκρινίζεται ότι από την 1.1.2018, εξομοίωση των αδειών ανάπαυσης και αδειών ασθενείας των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου σε κάθε οργανισμό, θα πρέπει να γίνεται σε σχέση με τα ισχύοντα για τους μόνιμους υπαλλήλους του κάθε οργανισμού.
Σύμφωνα με την πρόταση που εγκρίθηκε «για σκοπούς κλιμάκωσης της άδειας ανάπαυσης βάσει των συνεχομένων χρόνων υπηρεσίας θα λαμβάνονται υπόψη τα έτη συνεχούς απασχόλησης από την ημερομηνία μετατροπής του εργοδοτουμένου σε αορίστου χρόνου».
Το ίδιο θα ισχύει και για τους δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι υπηρέτησαν προηγουμένως ως εργαζόμενοι αορίστου χρόνου.
Μέχρι σήμερα οι αορίστου χρόνου δικαιούνταν 20 εργάσιμες ημέρες άδεια ανάπαυσης ετησίως εφόσον εργάζονταν πενθήμερο και 25 εφόσον εργάζονται έξι ημέρες εβδομαδιαίως ανεξαρτήτως των χρόνων υπηρεσίας τους.
Πλέον θα δικαιούνται μέχρι και 29 εργάσιμες ημέρες άδεια εφόσον έχουν υπηρεσία πέραν των 14 ετών όσοι εργάζονται σε πενθήμερη εργασία και μέχρι 36 ημέρες όσοι εργάζονται σε εξαήμερη εργασία και έχουν υπηρεσία πέραν των 14 ετών. Για όσους έχουν υπηρεσία από έξι έως 14 χρόνια, η αδεία ανάπαυσης αυξάνεται σε 24 ημέρες για όσους εργάζονται πενθήμερο και σε 30 για όσους εργάζονται σε εξαήμερη βάση.
Όσον αφορά τις άδειες ασθενείας των αορίστου χρόνου εργαζομένων, αυτές αυξάνονται πλέον σε 42 ημερολογιακές ημέρες από 28 σήμερα. Στις 42 ημέρες περιλαμβάνονται και 8 ημέρες άδειες ασθενείας χωρίς ιατρικό πιστοποιητικό. Με τις νέες ρυθμίσεις δίνεται επίσης η δυνατότητα παράτασης της άδειας ασθενείας με πλήρεις απολαβές μέχρι και 6 μήνες μετά από έγκριση του ιατροσυμβουλίου.
Γ.Χ.

Έκοψαν το ΕΕΕ σε 233 άτομα
Πεντακόσιοι τριάντα δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος αξιοποιούνται σε οργανισμούς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την υπουργό εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου ενώ το ΕΕΕ κόπηκε σε 233 πρόσωπα που δεν εντάχθηκαν στα σχέδια για λόγους που δεν στοιχειοθετήθηκαν.
Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή των οικολόγων Γιώργου Περδίκη, η κ. Αιμιλιανίδου αναφέρει ότι το υπουργείο εργασίας, πρόνοιας και κοινωνικών ασφαλίσεων εφαρμόζει από τον Οκτώβριο 2017 το σχέδιο με τίτλο «Σχέδιο Τοποθέτησης Δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για απόκτηση Εργασιακής Πείρας στον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα», το οποίο εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2016.
Σκοπός του σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών απόκτησης εργασιακής πείρας σε δικαιούχους ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που είναι ικανοί για εργασία, για τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους και την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Η διάρκεια των προγραμμάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του σχεδίου είναι έξι μήνες και στοχεύουν στην κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών κατάρτισης των δικαιούχων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, στις υπηρεσίες και στους Οργανισμούς, όπου τοποθετούνται.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι εφαρμογή του σχεδίου ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2017, η πλειοψηφία των προγραμμάτων αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο 2018 και θα ακολουθήσει η πλήρης αξιολόγησή του σχεδίου.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), η οποία αποτελεί τον φορέα υλοποίησης του σχεδίου, αξιοποιούνται στο σχέδιο πεντακόσιοι τριάντα δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε οργανισμούς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Οι λήπτες ΕΕΕ κλήθηκαν να συμμετέχουν στη βάση του άρθρου 18 της περί ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και γενικότερα περί κοινωνικών παροχών νομοθεσίας, το οποίο καθορίζει, μεταξύ άλλων υποχρεώσεων, ότι οποιοσδήποτε αιτητής ή και δικαιούχος, ο οποίος είναι ικανός για εργασία, οφείλει να συμμετέχει σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ή και εκπαιδευτικά μαθήματα, εφόσον κληθεί προς τούτο. Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι που κλήθηκαν να συμμετάσχουν στο σχέδιο ήταν κατά την προκήρυξη του σχεδίου εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στο μητρώο της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης και ήταν συνεπώς, ικανοί και διαθέσιμοι για εργασία.
Οι δικαιούχοι που κλήθηκαν να συμμετέχουν και προέβαλαν λόγους για μη συμμετοχή στο σχέδιο, παραπέμφθηκαν σε κοινωνική παρέμβαση, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης. Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι που προέβαλαν λόγους υγείας, υποβάλλοντας ιατρικά πιστοποιητικά, παραπέμφθηκαν σε εξέταση από αρμόδιο ιατρικό συμβούλιο, το οποίο εξετάζει περιπτώσεις αιτητών ή και δικαιούχων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που ισχυρίζονται ανικανότητα για εργασία ή και συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
Τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας έχει τερματιστεί η παροχή του ΕΕΕ σε 233 πρόσωπα.
Άνεργοι νέοι
Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Χαράλαμπου Θεοπέμπου, η υπουργός σημειώνει επίσης ότι σε διάφορα σχέδια που υλοποιήθηκαν με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Εγγύηση για τη Νεολαία» συμμετείχαν μέχρι το τέλος του 2017, 2943 νέα πρόσωπα.
Κατά την 1η πρόσκληση του Σχεδίου Τοποθέτησης Ανέργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και Διετούς Διάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις Οργανισμούς” (20/2/2014 μέχρι 28/3/2014), συμμετείχαν 1 138 άνεργοι νέοι, εκ των οποίων οι 897 ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρόγραμμα τοποθέτησής τους, ενώ από τη δεύτερη πρόσκληση του Σχεδίου (15/6/2015 μέχρι 18/9/2015) επωφελήθηκαν 601 άνεργοι νέοι εκ των οποίων οι 459 ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρόγραμμα τοποθέτησης.
Κατά την 1η πρόσκληση του Σχεδίου Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Ανέργων Νέων ηλικίας μέχρι 25 ετών (7/11/2016 μέχρι 31/12/2016) εγκρίθηκαν 370 αιτήσεις, ενώ κατά τη δεύτερη πρόσκληση του Σχεδίου (24/04/2017 μέχρι 31/05/2017) εγκρίθηκαν 284 αιτήσεις. Κατά την 3η πρόσκληση του Σχεδίου (07/08/2017 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου) εγκρίθηκαν 117 αιτήσεις.
Κατά την 1η πρόσκληση του Σχεδίου Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων ηλικίας 25 μέχρι 29 ετών (24/4/2017 μέχρι 31/5/2017) εγκρίθηκαν 393 αιτήσεις, ενώ κατά τη δεύτερη πρόσκληση του Σχεδίου (06/07/2017 μέχρι 03/10/2017) εγκρίθηκαν 40 αιτήσεις.
Από την Πρωτοβουλία Απασχόλησης των Νέων, που αποτελεί χρηματοδοτικό πόρο της Ένωσης, κατανεμήθηκε στην Κύπρο ποσό ύψους €11,6 εκ. Ο προϋπολογισμός της Κύπρου για την υλοποίηση των μέτρων της δράσης “Εγγύηση για τη Νεολαία” ανέρχεται συνολικά στα €25,2 εκ., τα οποία περιλαμβάνουν και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Ζητούν τερματισμό στις αποκοπές μισθών
Ο τερματισμός της μόνιμης αποκοπής στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και η επαναφορά των μισθών τους στα επίπεδα πριν από την οικονομική κρίση, ήταν ανάμεσα στα θέματα που απασχόλησαν την 3η Γενική Συνέλευση της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου, που πραγματοποιήθηκε χθες, στο Κέντρο Παραγωγικότητας.
 
Συζητήθηκαν επίσης η περαιτέρω εμπλοκή της Συντεχνίας στις διαβουλεύσεις που διεξαγάγει η επίσημη πλευρά για θέματα που αφορούν τους δημοσίους υπαλλήλους, η παρακολούθηση και η ενεργός συμμετοχή της συντεχνίας στη διαμόρφωση των νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας, ο υπό διαμόρφωση Κώδικας για τη ρύθμιση των δικαιωμάτων και των όρων απασχόλησης των Εργοδοτουμένων Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου, η υποβάθμιση κλίμακας του Γραφειακού και Λογιστικού Προσωπικού που είχαν προσληφθεί σε έκτακτη βάση, καθώς και η συνεργασία με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις και φορείς.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της συντεχνίας, η ΓΣ ήταν εκλογική και καταστατική.
 
Επικεφαλής του νέου 11μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, για την 3ετία 2018-2021 , είναι οι Γιώργος Χωραττάς, Πρόεδρος και Κώστας Ιωάννου, Γραμματέας.
Σε ό,τι αφορά στις καταστατικές αλλαγές που είχαν προταθεί από το ΔΣ εγκρίθηκαν ομόφωνα από τα μέλη της ΓΣ.

Στάση εργασίας στο εργοτάξιο της Βιβλιοθήκης του Παν. Κύπρου
Απλήρωτοι για δύο μήνες, οι εργαζόμενοι ζητούν από τον εργολάβο, την J&P AVAX, την άμεση καταβολή των μισθών τους
Σε στάση εργασίας κατέβηκαν σήμερα οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο της νέας βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, στην Πανεπιστημιούπολη.
Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι ο εργολάβος, J&P Avax, δεν έχει καταβάλει μισθούς τους τελευταίους δύο μήνες και απαιτούν την διευθέτηση του ζητήματος.
Η απεργία στηρίζεται από τις συντεχνίες ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ. Οι οικοδόμοι αναμένουν την αντίδραση της εταιρείας για να αποφασίσουν σχετικά με περαιτέρω κλιμάκωση.
Ενιαία φορολογία για αποζημιώσεις
Fileleftheros 29/4/2018

Σε ασκήσεις επί χάρτου προχωρεί το Τμήμα Φορολογίας σε σχέση με τις αποζημιώσεις που παραχωρούνται στους εργαζόμενους που αποχωρούν από την εργασία τους μέσω σχεδίων πρόωρης εξόδου.
Εδώ και καιρό το θέμα βρίσκεται στο μικροσκόπιο των τεχνοκρατών του Τμήματος. Ετοιμάζουν μάλιστα νομοσχέδιο με το οποίο μελετάται να μπει φρένο στις αφορολόγητες αποζημιώσεις που παραχωρούνται μέσω τέτοιων σχεδίων.
Αρμόδια πηγή δήλωσε στον «Φ» πως εξετάζεται το ενδεχόμενο η επιβολή μιας οριζόντιας φορολογίας με χαμηλό συντελεστή στις αποζημιώσεις που θα παραχωρούνται και όχι η επιβολή φορολογίας επί των ετήσιων εισοδημάτων που θα έχουν οι αποχωρούντες υπάλληλοι. Στο τελευταίο σχέδιο εθελούσιας εξόδου της Cyta, το οποίο δεν ήταν αφορολόγητο, οι εργαζόμενοι φορολογήθηκαν στη βάση του φόρου εισοδήματος.
Όπως μας λέχθηκε θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη και απλή η νομοθεσία που θα ετοιμαστεί, για να είναι εύκολο να εφαρμοστεί.
Επίσης θα εξεταστούν κάποια άλλα ωφελήματα που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι που αποχωρούν μέσω των σχεδίων και τα οποία σήμερα είναι εκτός της τσιμπίδας του φόρου. 
Κυβερνητική πηγή ανέφερε ότι πριν από την ολοκλήρωση του τελικού κείμενου του νομοσχέδιου θα διεξαχθεί διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους για να περιληφθούν οι θέσεις τους.
Εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι οποίοι ακόμη δεν είχαν καμία ενημέρωση από την Κυβέρνηση, διαφωνούν κάθετα με το ενδεχόμενο φορολόγησης των αποζημιώσεων καθώς όπως υποστηρίζουν, πλήττει τα εργατικά τους κεκτημένα. Από την άλλη εργοδοτικές οργανώσεις τονίζουν ότι θα πρέπει να καθοριστεί πλαφόν στο ύψος των αφορολόγητων αποζημιώσεων και να μην υπάρξει καθολική κατάργηση των αφορολόγητων αποζημιώσεων. 
Τα σχέδια εθελούσιας εξόδου ή ευδόκιμης αφυπηρέτησης, τα χρησιμοποιούν κυρίως οι τράπεζες αλλά και οι ημικρατικοί οργανισμοί σε μια προσπάθεια να δοθούν κίνητρα να αποχωρήσει προσωπικό για να εξοικονομήσουν πόρους, αλλά και για να υπάρξει αναδιοργάνωση της δομής του οργανισμού. Μάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις τα συγκεκριμένα σχέδια ήταν αρκετά γενναιόδωρα. Από το 2013 και εντεύθεν, σχέδια εθελούσιας εξόδου τα οποία ήταν αφορολόγητα εφάρμοσε η Τράπεζα Κύπρου, η Λαϊκή Τράπεζα, η Ελληνική Τράπεζα, η Alpha Bank, ο Συνεργατισμός, η Cyta, η Αρχή Λιμένων και η ΑΗΚ.
Υπενθυμίζεται πως στο τελευταίο σχέδιο που προκήρυξε η Cyta, δεν ήταν αφορολόγητο με αποτέλεσμα να αποχωρήσει πολύ μικρός αριθμός εργαζόμενων. Στον προϋπολογισμό της Αρχής για το 2018, περιλαμβάνεται νέο κονδύλι €7 εκατ. για το σχέδιο ευδόκιμης αφυπηρέτησης, ωστόσο ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει κατά πόσο θα είναι αφορολόγητο ή όχι. 

Αποφασισμένη η ΕΚΥΣΥ για τους συνταξιούχους

Inbusinessnews.com
Αποφασιστικότητα εκφράζει η ΕΚΥΣΥ για επανάκτηση των δικαιωμάτων των συνταξιούχων.
Την αποφασιστικότητά τους να αγωνιστούν για  επανάκτηση των δικαιωμάτων τους και επαναφορά τους στο σημείο που ήταν πριν τις αποκοπές που έγιναν θα εκφράσουν κατά οργανωμένο τρόπο οι συνταξιούχοι, συμμετέχοντας στις πρωτομαγιάτικες εκδηλώσεις που διοργανώνει η ΠΕΟ σε όλες τις πόλεις.
Η ΕΚΥΣΥ καλεί τους συνταξιούχους να δώσουν το παρών τους και μαζί με τους εργαζόμενους να στείλουν το μήνυμα ότι "δεν χαρίζουμε τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας".
Η οργάνωση απαιτεί από την Κυβέρνηση, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, να ενισχύσει και να στηρίξει το τομέα της υγείας και να στελεχώσει τα κρατικά νοσηλευτήρια κατά ικανοποιητικό τρόπο ούτως ώστε να προχωρήσουν στην αυτονόμησή τους και να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά σε συνθήκες εφαρμογής του ΓΕΣΥ, το οποίο  πρέπει να εφαρμοστεί στα χρονοδιαγράμματα που  προβλέπει η νομοθεσία.
Η ΕΚΥΣΥ απαιτεί ταυτόχρονα από την Κυβέρνηση να συζητήσει με τους κοινωνικούς εταίρους πρόγραμμα διευθέτησης του μεγάλου χρέους του κράτους προς το ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων, να επανεξεταστεί το πρόβλημα που παρουσιάζεται με την μείωση κατά 12% της σύνταξης σε όσους ζητούν συνταξιοδότηση στο 63ο έτος της ηλικίας τους και να διευθετηθεί το θέμα της σύνταξης χηρείας και στους άντρες.

 

Η ΔΕΔΕ ανακοινώνει συμφωνία με τις Αρχές του Πανεπιστημίου Κύπρου


Με ανακοίνωσή της, η Συντεχνία Διδακτορικών Επιστημόνων Διδασκαλίας και Έρευνας (ΔΕΔΕ) αναφέρει:
Ολοκληρώθηκαν με συμφωνία οι διαβουλεύσεις μεταξύ ΔΕΔΕ και των Αρχών του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ). Η γενικότερη προσπάθεια που κατέβαλε η ΔΕΔΕ ως οργανωμένο σύνολο και οι διεκδικήσεις που προέβαλε τα τελευταία 2 χρόνια και που κλιμακώθηκαν με προειδοποιητική απεργία (22 και 23 Ιανουαρίου 2018) οδήγησαν σε γόνιμο διάλογο με τις αρχές του ΠΚ. Στις διαβουλεύσεις που ακολούθησαν την προειδοποιητική απεργία, η ΔΕΔΕ κατόρθωσε να πείσει τις αρχές του ΠΚ για το δίκαιο των αιτημάτων των Διδακτορικών Επιστημόνων σε μη οργανικές θέσεις επιτυγχάνοντας βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης.
Συγκεκριμένα επιτεύχθηκαν:
  • Η αναγνώριση της υποστελέχωσης του Πανεπιστημίου Κύπρου η οποία ώθησε τις Αρχές του ΠΚ στην προκήρυξη νέων Οργανικών θέσεων καθώς και θέσεων Επισκεπτών Καθηγητών.
  • H αναθεώρηση των 'Κανόνων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας' και συγκεκριμένα η άρση του περιορισμού δυνατότητας διεκδίκησης θέσης ΕΕ μετά το πέρας 30 μηνών εργοδότησης.
  • Η προκήρυξη θέσεων μεταδιδακτορικών ερευνητών με βελτιωμένους όρους σε σχέση με τις προηγούμενες, πρόσφατες, προκηρύξεις.
  • Η άρση μέρος των αποκοπών στην ωριαία αμοιβή των Ειδικών Επιστημόνων που επιβλήθηκαν σταδιακά από το 2013.
  • Η αναγνώριση του ερευνητικού έργου που επιτελούν οι ΕΕ διδασκαλίας υπό τη μορφή χρηματοδότησης των δημοσιεύσεων τους σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και εκδοτικούς οίκους.
  • Η στήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας των ΕΕ υπό μορφή χρηματικής χορηγίας για προετοιμασία και κατάθεση ερευνητικών προτάσεων.
Καλούμε τα μέλη μας να επισκέπτονται συχνά την επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΔΕ στην οποία θα αναρτιούνται σταδιακά οι νέοι και τροποποιημένοι κανονισμοί σχετικά με τα πιο πάνω:http://dede.org.cv
Χαιρετίζουμε τη θετική στάση που επέδειξαν οι Αρχές του ΠΚ κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων και ευελπιστούμε στη συνέχιση του εποικοδομητικού διαλόγου για στη διευθέτηση των υπόλοιπων ζητημάτων που απασχολούν τους Διδακτορικούς Επιστήμονες σε μη οργανικές θέσεις.
Εκφράζουμε τέλος τις θερμές ευχαριστίες μας προς τους συναδέλφους/συναδέλφισσες, τις φοιτητικές παρατάξεις, τις ακαδημαϊκές και εργατικές συντεχνίες, τα κόμματα και τις νεολαίες κομμάτων, τους υποψήφιους προέδρους και προς όλους εσάς για την ένθερμη στήριξη του αγώνα μας για καλύτερες συνθήκες εργασίας, προϋπόθεση θεμελιώδης για την παροχή υψηλότερης ποιότητας έρευνας και διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου αλλά και σε κάθε Πανεπιστήμιο. Η εμπειρία αυτή αποδεικνύει ότι η διεκδίκηση δίκαιων αιτημάτων με υπομονή, επιμονή και λογικά επιχειρήματα μπορεί να αποφέρει καρπούς».

Προαγωγές και αλλαγές για 250 συνεργάτες στο ΡΙΚ
Stockwatch.com

Την απάντηση της επιτροπής οικονομικών ως προς το αίτημα για την αποδέσμευση 18 θέσεων προαγωγής στο μόνιμο προσωπικό αναμένει το ραδιοφωνικό ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ) συνδέοντας το αίτημα με τις ενέργειες που γίνονται για ρύθμιση του θέματος των συνεργατών αορίστου χρόνου.
Ο οργανισμός διαβεβαιώνει  ότι η διοίκηση και η διεύθυνση έχει εργαστεί μεθοδικά με στόχο την διόρθωση των στρεβλώσεων που παρατηρούνται στους συνεργάτες αορίστου χρόνου που απασχολούνται στο ΡΙΚ και που ανέρχονται περίπου στους 250, προαναγγέλλοντας παράλληλα σε αυτό το πλαίσιο, την κατάθεση συμπληρωματικού προϋπολογισμού.
Σε επιστολή που αποστέλλεται στην επιτροπή οικονομικών, αναφέρεται ότι οι 18 θέσεις που περιλαμβάνονται στον δεύτερο κύκλο προαγωγών στον οργανισμό, αποσκοπούν αφενός στην συμπλήρωση της μεσαίας διευθυντικής δομής και αφετέρου στην κένωση θέσεων που κατέχονται σήμερα, κάτι που θα επιτρέψει την απορρόφηση συνεργατών αορίστου χρόνου στην οργανωτική δομή του ΡΙΚ.
Όπως σημειώνεται στην επιστολή, ανάμεσα στις ενέργειες που έχουν γίνει για τους συνεργάτες είναι η τροχοδρόμηση της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης του συνόλου του εν ενεργεία ανθρώπινου δυναμικού στο ΡΙΚ και η έγκριση της συμμετοχής στο ταμείο προνοίας, των συνεργατών αορίστου χρόνου που δεν έχουν ενταχθεί και η απασχόλησή τους διέπεται από όρους συμβολαίων.
Επιπρόσθετα, γίνεται αναφορά στη συμφωνία που έγινε με τις συντεχνίες και εγκρίθηκε από τα υπουργεία εσωτερικών και οικονομικών, για καταβολή επιδόματος αρχισυνταξίας ύψους €2/ώρα στους συνεργάτες αορίστου χρόνου που εκτελούν τα εν λόγω καθήκοντα.
Η συγκεκριμένη ενέργεια θα τεθεί ενώπιον της βουλής τις επόμενες μέρες, μέσω συμπληρωματικού προϋπολογισμού όπως αναφέρεται, με το ΡΙΚ να υποστηρίζει ότι αποτελεί μια προσωρινή λύση στις διακρίσεις που παρουσιάζονται.
Στην επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος του ΔΣ του ΡΙΚ Θανάσης Τσώκος, σημειώνεται ότι αυτές οι ενέργειες αποτελούν έμπρακτα παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζεται το σημαντικό πρόβλημα στις κατηγορίες των υπαλλήλων του ΡΙΚ.
Προστίθεται ότι σε συνεργασία με το υπουργείο εσωτερικών θα εξετασθούν όλες οι διαθέσιμες και σύννομες λύσεις στις στρεβλώσεις που παρουσιάζονται με καθήλωση του προσωπικού στις χαμηλότερες κλίμακες.
Ο κ. Τσώκος αναφέρει επίσης, ότι το ΔΣ έχει δώσει σχετικές οδηγίες στο τμήμα διοίκησης και προσωπικού του ιδρύματος, για τον εκσυγχρονισμό των κανονισμών του ΡΙΚ.


Τρίτη, 24 Απριλίου 2018

ΠΕΟ, ΚΕΠΑ και απεργία ωρομίσθιων στο Νοσ. Λεμεσού


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΟ
Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΕΟ, σε σημερινή του συνεδρία εκτίμησε τα οργανωτικά και οικονομικά αποτελέσματα κατά το 2017 και ενέκρινε το οργανωτικό και οικονομικό πλάνο για το 2018.
Το Γενικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα, το 2017 η ΠΕΟ σταθεροποίησε την οργανωτική της δύναμη ενώ σε κάποιους κλάδους σημειώθηκε αύξηση μελών. Είναι σημαντικό ότι το 2017 οργανώθηκαν στην δύναμη της ΠΕΟ πέραν από 6,000 νέα μέλη, γεγονός που επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των εργαζομένων προς την Ομοσπονδία μας.
Λαμβάνοντας υπ’ όψη τις συνθήκες μέσα στις οποίες επιτεύχθηκαν αυτά τα αποτελέσματα, συγχαίρει όλα τα στελέχη και μέλη της ΠΕΟ, για την συλλογική και οργανωμένη δουλειά που έγινε.
Το Γενικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης τους στόχους του οργανωτικού και οικονομικού πλάνου για το 2018. Βασική επιδίωξη για το 2018 είναι η περαιτέρω οργανωτική ανάπτυξη της ΠΕΟ, στοιχείο το οποίο αποδεικνύεται καθοριστικό στους καθημερινούς αγώνες για προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΕΟ επιβεβαίωσε ότι το 2018, θα είναι χρονιά ιδιαίτερα σημαντική για το Συνδικαλιστικό κίνημα και τους αγώνες των εργαζομένων για προάσπιση και διεύρυνση των δικαιωμάτων τους.
Το 27 Παγκύπριο Συνέδριο της ΠΕΟ που πραγματοποιήθηκε 16-18 Νοεμβρίου 2017, έδωσε τις κατευθύνσεις και καθόρισε τις προτεραιότητες της ΠΕΟ στο προσεχές διάστημα, που είναι :
- Να συνεχίσουμε και να εντείνουμε την αντεπίθεση μας, διεκδικώντας μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις πλήρη επαναφορά όσων είχαν παραχωρηθεί με ειδικές συμφωνίες ή άλλως πως.
- Νομοθετικά κατοχυρωμένη υποχρέωση όλων των εργοδοτών να εφαρμόζουν τις συλλογικές συμβάσεις και συμφωνίες. Εκεί που για διάφορους λόγους δεν υπάρχουν τέτοιες συμβάσεις, απαιτούμε μηχανισμό ο οποίος να καθορίζει μέσα από τριμερείς διαβουλεύσεις, αξιοπρεπή ελάχιστα όρια για τους μισθούς και τα υπόλοιπα ωφελήματα των εργαζομένων.
- Τερματισμό της απαράδεκτης αντεργατικής πολιτικής της κυβέρνησης για αγορά υπηρεσιών.
- Αναστήλωση του κοινωνικού κράτους, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει ξηλωθεί.
- Να αγωνιστούμε προσηλωμένα και με επιμονή για να εφαρμοστεί, όπως έχει συμφωνηθεί και ψηφιστεί από τη Βουλή το ΓΕΣΥ.
- Προώθηση της εφαρμογής του Νόμου για την Ίση Αμοιβή μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία και μέτρων που να στηρίζουν την εργαζόμενη οικογένεια.
- Ολοκληρωμένος σχεδιασμός και ανάπτυξη των αναγκαίων συνεργειών μεταξύ κράτους και τοπικής αυτοδιοίκησης, με στόχο την κάλυψη των αναγκών σε δομές φροντίδας, στήριξης και προστασίας νηπίων, παιδιών, βρεφών, ηλικιωμένων και αναπήρων.
- Επαναφορά των δικαιωμάτων των συνταξιούχων εκεί που ήταν πριν τις περικοπές της κυβέρνησης.
- Επανεξέτασης των κριτηρίων στήριξης των πολύτεκνων, των αναπήρων, των φοιτητών, των μονογονιών και άλλων ευάλωτων ομάδων.
- Στήριξη των ανέργων.
- Επαναδημιουργία στεγαστικής πολιτικής η οποία έχει πλήρως ακυρωθεί από τη σημερινή κυβέρνηση.
- Προστασία της πρώτης κατοικίας και της επαγγελματικής στέγης των ανθρώπων που βρέθηκαν εκτεθειμένοι στις τράπεζες.
- Προστασία του συνταξιοδοτικού συστήματος και αγώνα για επάνοδο προγράμματος διευθέτησης του χρέους του κράτους προς το ΤΚΑ.
- Επανεξέταση του ισοπεδωτικού πέναλτι του 12% σε όσους επιλέγουν αφυπηρέτηση στα 63.
- Να συνεχιστεί ο αγώνας για αποτροπή των ιδιωτικοποιήσεων.
- Υπεράσπιση του δικαιώματος των εργαζομένων να εργάζονται σε ασφαλής και υγιής συνθήκες.
Αναφορικά με τις θλιβερές εξελίξεις στην Συρία και την περιοχή μας, το Γ.Σ εκφράζει την έντονη ανησυχία και αγωνία των εργαζομένων της Κύπρου. Είναι φανερό ότι στόχος των ιμπεριαλιστών δεν είναι η ¨εκδημοκρατικοποίηση¨ της Συρίας, ούτε και οι διφορούμενες πληροφορίες για χρήση χημικών, ούτε βέβαια η ευαισθησία τους για τις χαμένες ζωές. Στόχος τους είναι να επιβληθούν τα ιμπεριαλιστικά σχέδια αναδιάταξης της Μέσης Ανατολής και ελέγχου των ενεργειακών πηγών και αγωγών.
Αναφορικά με το κυπριακό, το Γενικό συμβούλιο εκτιμά ότι η διακοπή των συνομιλιών και η παρατεταμένη στασιμότητα δεν είναι μόνο άγονη αλλά και επικίνδυνη. Η διαπραγματευτική διαδικασία πρέπει άμεσα να επανεκκίνησει, με διαφύλαξη των μέχρι σήμερα συγκλίσεων και οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων με σοβαρότητα και σταθερότητα να εργαστούν δημιουργικά για την εξεύρεση λύσης.
Η ΠΕΟ εδώ και πολλά χρόνια, με συνέπεια και σταθερότητα, εργάζεται μαζί με τις προοδευτικές τουρκοκυπριακές συνδικαλιστικές οργανώσεις, για την προώθηση της ιδέας της ειρηνικής συμβίωσης, σε μια επανενωμένη, ειρηνική και ασφαλισμένη πατρίδα μέσα στην οποία θα αναπτύσσουμε κοινούς αγώνες. Σε αυτή τη κατεύθυνση για ακόμα μια φορά, η ΠΕΟ μαζί με τις τουρκοκυπριακές συνδικαλιστικές οργανώσεις οι οποίες ανήκουν στην Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, συνδιοργανώνουν στη Λευκωσία, κοινό αγωνιστικό γιορτασμό της εργατικής Πρωτομαγιάς στο χώρο του Λήδρα Πάλλας στη νεκρή ζώνη.
Φέτος τιμούμε και τα 70 χρόνια απο τους επικούς ιστορικούς κοινούς αγώνες των μεταλλωρύχων, των αμιαντορύχων και των οικοδόμων του 1948. Αγώνες πρωτόγνωρους σε μαχητικότητα και ταξική αντιπαράθεση, που είχαν ως αποτέλεσμα να αναγνωριστεί το δικαίωμα να οργανώνονται και να διαπραγματεύονται συλλογικά τους όρους απασχόλησης και μισθοδοσίας τους. Μέσα από αυτούς τους αγώνες η εργατική τάξη πίστεψε στις δυνάμεις της, απέκτησε αυτοπεποίθηση και πειθαρχία, διδάχτηκε την αξία της οργάνωσης και σφυρηλάτησε ισχυρούς δεσμούς αλληλεγγύης και συμμαχίας με τα άλλα καταπιεσμένα κοινωνικά στρώματα του τόπου.
Το Γ.Σ της ΠΕΟ έχει ήδη αποφασίσει πρόγραμμα για να τιμηθούν με την λαμπρότητα που αρμόζει οι ηρωικοί αγώνες του 1948
Τέλος, το Γ.Σ καλεί τους εργαζόμενους σε αγωνιστική εγρήγορση και συσπείρωση.
Οι επικείμενες εκδηλώσεις για να τιμήσουμε την εργατική πρωτομαγιά, να μετατραπούν σε εφαλτήριο αγώνων και διεκδικήσεων να πετύχουμε τους στόχους μας.
23 Απριλίου 2018
Δωρεάν προγράμματα κατάρτισης ανέργων σε τεχνικά επαγγέλματα από το ΚΕΠΑ
Nomisma.com.cy
Την έναρξη δωρεάν ταχύρρυθμων προγραμμάτων αρχικής κατάρτισης ανέργων σε τεχνικά επαγγέλματα, ανακοίνωσε το Κέντρο Παραγωγικότητας.
Τα προγράμματα απευθύνονται σε ανέργους με προτεραιότητα τους νέους μέχρι 25 ετών.
Τα προγράμματα αρχικής κατάρτισης αφορούν τα εξής επαγγέλματα: Τεχνικός Ψύξης και Κλιματισμού, Εγκαταστάτης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων, Ηλεκτρολόγος κτηρίων, Τεχνίτης Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών, Θερμοϋδραυλικός, Τεχνικός δικτύων & τηλεπικοινωνιών, Τεχνικός αμαξωμάτων (ισιωτής)/ Βαφέας αυτοκινήτων, Μηχανικός Αυτοκινήτων, Οικοδόμος, Εγκαταστάτης ξηρής δόμησης, Τεχνίτης Εξωτερικής τοπιοτέχνησης και Ξύλινων Κατασκευών, ενώ προγράμματα σε πρόσθετα θέματα θα ανακοινωθούν αργότερα.
Ανακοίνωση που μετέδωσε το ΓΤΠ αναφέρει ότι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στα προγράμματα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στα μητρώα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ), τουλάχιστον 18 ετών, χωρίς υποχρεώσεις για κατάταξη στο στρατό κατά τη διάρκεια του προγράμματος, με ικανότητα γλωσσικής επικοινωνίας στα Ελληνικά, τουλάχιστον σε βασικό επίπεδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα πρέπει να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας που να εμποδίζει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και την απασχόλησή τους στο συγκεκριμένο επάγγελμα, να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και να ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής του κάθε επιμέρους προγράμματος.
Προστίθεται ότι για συμμετοχή σε πρόγραμμα οι υποψήφιοι θα παρακάθονται σε εξέταση αξιολόγησης των ικανοτήτων τους και σε προσωπική συνέντευξη.
Απεργία αύριο ωρομίσθιου προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού
Nomisma.com.cy
Σε 12ωρη απεργία κατέρχεται αύριο το ωρομίσθιο προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, που διαμαρτύρεται για τις συνθήκες εργασίας του, λόγω των διαφόρων προβλημάτων που δημιουργεί η έλλειψη προσωπικού.
Οι συντεχνίες των εργαζομένων είχαν εξαγγείλει την απεργία για την περασμένη Τρίτη, όμως αναβλήθηκε καθώς ξεκίνησε διάλογος με το Υπουργείο Υγείας.
Δυστυχώς, αναφέρουν οι συντεχνίες ΣΕΚ και ΠΕΟ, ο διάλογος δεν καρποφόρησε και γι αυτό το ωρομίσθιο προσωπικό αποφάσισε όπως αύριο κατέλθει σε 12ωρη απεργία.
Στην αυριανή απεργία συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στα τμήματα εγγράφων, καθαριότητας, πλυντηρίου, βοηθών θαλάμων, κλητήρων και αποστείρωσης, ενώ προσωπικό ασφαλείας θα εργαστεί στα χειρουργεία, την εντατική και τις πρώτες βοήθειες.
Με την ολοκλήρωση της απεργίας, οι εργαζόμενοι θα αποφασίσουν και τα παραπέρα μέτρα.


Σάββατο, 21 Απριλίου 2018

ΠΕΟ-Ντεβίς και δικοινοτική πρωτομαγιά, ΣΕΚ για κανονισμό πράσινης γραμμής και πρωτομαγιά


Πρόγραμμα Κινητοποιήσεων ΠΕΟ για Πρωτομαγιά.
Με σύνθημα ¨Επιμένουμε: Λύση, Επανένωση, Κοινωνική Δικαιοσύνη¨ άρχισε η εκστρατεία της ΠΕΟ για την Πρωτομαγιά.
Με την λαμπρότητα που της αξίζει θα τιμήσουμε και φέτος την Παγκόσμια Ημέρα Αγώνα και Αλληλεγγύης των εργαζομένων, την Κόκκινη Εργατική Πρωτομαγιά με κινητοποιήσεις σε όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου.
Τιμούμε τους πρωτεργάτες του εργατικού κινήματος του τόπου μας, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, οι οποίοι μέσα σε συνθήκες άγριας ταξικής και αποικιοκρατικής καταπίεσης, άνοιξαν νέους δρόμους δείχνοντας ότι τίποτα δεν χαρίζεται αλλά όλα κερδίζονται με οργάνωση και αγώνες.
Για τους εργαζόμενους της Κύπρου η παγκόσμια μέρα ταξικής αλληλεγγύης είναι μέρα επαναβεβαίωσης της σταθερής προσήλωσης μας στον αγώνα για επανένωση του τόπου και του λαού μας. Είναι μέρα επεναβεβαίωσης της πάλης μας για κοινωνική δικαιοσύνη.
Για ακόμα μια φορά, η ΠΕΟ μαζί με τις τουρκοκυπριακές συνδικαλιστικές οργανώσεις οι οποίες ανήκουν στην Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, DEV-IS, KTAMS, KTOS, KTOEOS, BES, KOOP-SEN, DAU-SEN, συνδιοργανώνουν στη Λευκωσία, κοινό αγωνιστικό γιορτασμό της εργατικής Πρωτομαγιάς στο χώρο του Λήδρα Πάλλας στη νεκρή ζώνη.
Πρόγραμμα Κινητοποιήσεων ΠΕΟ
ΠΕΟ Λευκωσίας (κεντρική εκδήλωση) Τρίτη 1 του Μάη
-6:00 μ.μ. Συγκέντρωση έξω από Υπουργείο Οικονομικών.
-Ομιλητής ο Γ.Γ. της ΠΕΟ Πάμπης Κυρίτσης.
-Χαιρετισμός από τον Γ.Γ. του ΑΚΕΛ Άντρο Κυπριανού.
-Πορεία στους Κεντρικούς δρόμους της πόλης και κατάληξη στο γήπεδο της νεκρής ζώνης (Λήδρα Πάλας).
- Συνάντηση και ενοποίηση με πορεία Τουρκοκυπριακών Συνδικάτων και κοινός γιορτασμός της Πρωτομαγιάς.
ΠΕΟ Λεμεσού, Τρίτη 1 του Μάη
-10.15 π.μ. Συγκέντρωση στο οίκημα της ΠΕΟ Λεμεσού.
-10:45 π.μ. Πορεία από το οίκημα της ΠΕΟ Λεμεσού στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με κατάληξη το αμφιθέατρο του ανατολικού άκρου της επίχωσης.
ΠΕΟ Πάφου, Τρίτη 1 του Μάη
-10 π.μ. Συγκέντρωση στο Οίκημα της ΠΕΟ Πάφου.
-Πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με κατάληξη την πλατεία Κέννεντυ.
ΠΕΟ Αμμοχώστου, Τρίτη 1 του Μάη
10 π.μ. Συγκέντρωση στο Οίκημα της ΠΕΟ Αμμοχώστου στο Παραλίμνι.
-Πορεία στους κεντρικούς δρόμους.
ΠΕΟ Λάρνακας, Τρίτη 1 του Μάη
-10 π.μ. Προσυγκέντρωση στο Οίκημα της ΠΕΟ Λάρνακας
-Πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.
Σε όλες τις πόλεις οι κινητοποιήσεις θα ολοκληρωθούν με καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
Συγκεντρώσεις θα γίνουν και σε δεκάδες κοινότητες και τόπους δουλειάς.
12 Απριλίου 2018
ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΟ ΚΑΙ ΤΗΣ DEV-IS 2018

Στα πλαίσια των τακτικών επαφών και κοινών δραστηριοτήτων μεταξύ της ΠΕΟ και της DEV-IS πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΠΕΟ  στις 3 Απριλίου 2018 συνάντηση μεταξύ του Εκτελεστικού Γραφείου της ΠΕΟ και της Εκτελεστικής Γραμματείας της DEV-IS.

Κατά τη συνάντηση έγινε ανασκόπηση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος κοινών δραστηριοτήτων το οποίο συμφώνησαν το 2017  και συμφωνήθηκε  το πλαίσιο του κοινού προγράμματος δραστηριοτήτων για το 2018.
Οι δυο οργανώσεις σημειώνουν ότι  οι εργαζόμενοι σε ολόκληρο τον κόσμο βρίσκονται  αντιμέτωποι με τις  συνέπειες της κρίσης του καπιταλιστικού συστήματος, την όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και την ένταση της εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης
Στην  περιοχή της Μέσης Ανατολής οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επεμβάσεις  με στόχο την επιβολή των σχεδιασμών τους και τον έλεγχο  των πλουτοπαραγωγικών πόρων. Η επιθετικότητα του ιμπεριαλισμού  οδηγεί τους λαούς στην αιματοχυσία και τον θάνατο,  την καταστροφή χωρών,  και την προσφυγοποίηση  εκατομμυρίων ανθρώπων.

Στην Ευρώπη οι κυρίαρχες νεοφιλελεύθερες δυνάμεις εφαρμόζουν   αντιλαϊκές  πολιτικές λιτότητας και προωθούν ένα αντεργατικό πλαίσιο που διευκολύνει την εκμετάλλευση της εργατικής τάξης. Αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών είναι η άνοδος του ρατσισμού και των  φασιστικών  ακροδεξιών  δυνάμεων.

Στην πατρίδα μας Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι εργαζόμενοι βιώνουν τις συνέπειες των νεοφιλελεύθερων πολιτικών  γεγονός που αναδεικνύει  ακόμα περισσότερο  τα κοινά ταξικά συμφέροντα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων εργαζομένων και την ανάγκη για εντατικοποίηση των αγώνων   και της  αλληλεγγύης των εργαζομένων.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η ΠΕΟ κι η DEV-IS θεωρούν ότι η λύση του Κυπριακού και η επανένωση της χώρας και του λαού παραμένει κοινή κορυφαία προτεραιότητα και επείγουσα ανάγκη.

Η ΠΕΟ και η DEV-IS εκφράζουν  λύπη και ανησυχία για το γεγονός ότι  οι συνομιλίες έχουν διακοπεί. Η στασιμότητα στην οποία βρίσκεται  το κυπριακό πρόβλημα σήμερα δεν  είναι μόνο άγονη  αλλά και πολύ επικίνδυνη, και ζημιωμένος από το αδιέξοδο είναι ο κυπριακός λαός στο σύνολο του.   

Οι δύο οργανώσεις καλούν τους δύο ηγέτες να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και με δημιουργική προσέγγιση  να προχωρήσουν από κοινού σε μια διαπραγματευτική διαδικασία με διαφύλαξη των μέχρι σήμερα συγκλίσεων. Οι δικοινοτικές συνομιλίες είναι ο μόνος δρόμος για την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στις δύο κοινότητες και για μια λύση που θα επανενώνει την Κύπρο και θα την καταστήσει ελεύθερη,  ανεξάρτητη και αποστρατικοποιημένη, κοινή πατρίδα όλων των Κυπρίων.

Οι δύο οργανώσεις  παραμένουν σταθερά δεσμευμένες στην προσπάθεια για λύση δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα των δυο κοινοτήτων,  όπως αυτή διαλαμβάνεται στις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ με μια κυριαρχία, μια ιθαγένεια και μια διεθνή προσωπικότητα.

Ο Κυπριακός λαός με τη λύση του Κυπριακού και την επανένωση της χώρας μας, θα μπορεί να εργαστεί για καθολική πρόοδο σε συνθήκες ειρήνης, ασφάλειας στα πλαίσια μιας ενωμένης οικονομίας, με ένα ενιαίο σύστημα εργασιακών σχέσεων και ενιαίων συνθηκών εργασίας για όλους τους εργαζόμενους, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους.

Οι ενεργειακοί πόροι  στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου  πρέπει να αξιοποιηθούν ως καταλύτης  για μια λύση του κυπριακού η οποία θα επανενώνει τη χώρα και  θα ενισχύει την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της.  Η όποια κοινωνική ευημερία  προέλθει από την αξιοποίηση αυτού του πλούτου, να κατανέμεται δίκαια και ισότιμα σε όλους τους πολίτες της επανενωμένης Ομοσπονδιακής κυπριακής δημοκρατίας. 

Όσον αφορά τα οδοφράγματα Δερύνειας και Απλικίου,  οι δύο οργανώσεις ζητούν την όσο το δυνατόν πιο σύντομη διάνοιξη τους.

Αναφορικά με το κοινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκε το 2017, οι δύο οργανώσεις εκτίμησαν  ότι έχουν υλοποιηθεί με επιτυχία πολλές και σημαντικές  δράσεις και εξέφρασαν την ικανοποίηση τους γι αυτό. 

Ξεχώρισαν:

·         Οι μαζικές κινητοποιήσεις Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων για στήριξη των συνομιλιών για το κυπριακό. Η πρωτοβουλία αυτή συσπείρωσε δεκάδες ελληνοκυπριακές και τουρκοκυπριακές οργανώσεις.
·         Ο κοινός γιορτασμός της Πρωτομαγιάς με τη συμμετοχή εργαζομένων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.
·         Οι κοινές εκδηλώσεις των τμημάτων Γυναικών των δύο οργανώσεων με την ευκαιρία της 8ης του Μάρτη.
·         H δημοσίευση κοινής ανακοίνωσης με την ευκαιρία της 1ης Σεπτεμβρίου Παγκόσμιας ημέρας δράσης των Συνδικάτων για την ειρήνη σε συνεργασία με άλλες προοδευτικές δυνάμεις που αγωνίζονται για την ειρήνη.
·         Κοινή  εκδήλωση για την 3η Οκτωβρίου που προκηρύσσει η ΠΣΟ ως Παγκόσμια Μέρα Δράσης των Εργαζομένων που ήταν αφιερωμένη στους πρόσφυγες και μετανάστες.
·         Κοινή συμμετοχή στη  διεθνή μέρα αλληλεγγύης με την Παλαιστίνη που είχε προκηρύξει η ΠΣΟ στις 30 Μαρτίου.

Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων για το 2018, το οποίο θα αναπτυχθεί και στις δύο πλευρές θα περιλαμβάνει:
·         Διοργάνωση εκδηλώσεων με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας της Γυναίκας.
·         Συμμετοχή στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην μνήμη των Καβάζογλου και Μισιαούλη.
·         Κοινό γιορτασμό  της Εργατικής Πρωτομαγιάς.
·         Κοινές εκδηλώσεις προς τιμή των 70 χρόνων από τους μεγάλους  απεργιακούς αγώνες του 1948.
·         Εκδηλώσεις έκφρασης διεθνούς αλληλεγγύης με αγωνιζόμενους λαούς.

..................

Αυξάνονται τα προβλήματα από το εμπόριο με τα κατεχόμενα - Η κυβέρνηση οφείλει να απαιτήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση επανεξέταση του κανονισμού της Πράσινης Γραμμής


SEK

Ένα θέμα που πρέπει να τύχει άμεσου χειρισμού από το κράτος είναι αυτό που αφορά το εμπόριο με τα κατεχόμενα το οποίο άρχισε να προσλαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις.
Πρόσφατα, οι κυπριακές αγροτικές οργανώσεις μετά από πολύωρες συσκέψεις στελεχών τους, κατήγγειλαν πως, προϊόντα τουρκικής προέλευσης αμφιβόλου ποιότητας και χωρίς επαρκή έλεγχο φθάνουν με ευκολία στο τραπέζι των καταναλωτών, ενώ τον Μάρτιο η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) στο δωδεκάλογο που ετοίμασε για την οικονομία και υπέβαλε στην κυβέρνηση, ζητά να αναθεωρηθεί ο κανονισμός της Πράσινης Γραμμής καθότι λειτουργεί αθέμιτα σε βάρος επιχειρήσεων που λειτουργούν στις ελεύθερες περιοχές. Αποκορύφωμα ήταν η πρόσφατη ειδησεογραφική πληροφόρηση σύμφωνα με την οποία γραφεία ταξί, φορτηγά και άλλα εμπορικά οχήματα γεμίζουν πλέον μαζικά καύσιμα μόνο από τα κατεχόμενα με αποτέλεσμα το κράτος – εκτός όλων των άλλων – να χάνει εκατομμύρια από απώλεια φόρων καυσίμων.
Κοντά σε όλα αυτά, δεν μπορεί να αγνοηθεί το γεγονός ότι μάρμαρα από τα κατεχόμενα με πρώτες ύλες από τον Πενταδάκτυλο τοποθετήθηκαν σε κυβερνητικά κτίρια ή και σε σχολεία υπό το πρόσχημα του κανονισμού της Πράσινης Γραμμής.Εκ των πραγμάτων φαίνεται πως, κάτι δεν λειτουργεί σωστά και οι νόμιμοι πολίτες – καταναλωτές του τόπου αλλά και πολλές εταιρίες είναι θύματα αθέμιτου ανταγωνισμού από αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα τουρκικής ή τουρκοκυπριακής προέλευσης.Φαίνεται πως μέσα από αυτά τα γεγονότα λειτουργεί μια μορφή παραοικονομίας σε βάρος της νόμιμης οικονομίας.
Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση επανεξέταση του εύρους και του ρόλου του κανονισμού για να προστατεύσει αφενός την οικονομία και τα δημόσια έσοδα και αφ’ ετέρου να προστατεύσει τους πολίτες και τη δημόσια υγεία από τον οποιονδήποτε διατροφικό εφιάλτη που εισάγεται – κυρίως - από την Τουρκία μέσω των κατεχομένων.
Όσον αφορά τα γραφεία ταξί, και τα άλλα επαγγελματικά οχήματα που γεμίζουν καύσιμα από τα κατεχόμενα, οφείλει η κυβέρνηση να τα κατονομάσει, έτσι ώστε να ενημερωθούν οι καταναλωτές οι οποίοι απ’ εκεί και πέρα θα λάβουν ο καθένας τις αποφάσεις του, ανάλογα με το ύψος και το επίπεδο της συνείδησης που διαθέτουν.
18/4/2018

Σεκ Δημοσιογραφική διάσκεψη για Εργατική Πρωτομαγιά 2018


Η πολιτεία στο σύνολο της, (κυβέρνηση και βουλή), οφείλουν με συντονισμένες ενέργειες και αξιοποιώντας πλήρως το θεσμικό πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου και της τριμερούς συνεργασίας, να λάβουν όλες τις αναγκαίες αποφάσεις ώστε να επανέλθει η ομαλότητα στην αγορά εργασίας και στις εργασιακές σχέσεις.
Η δημιουργία συνθηκών ποιοτικής απασχόλησης και αξιοπρέπειας στην εργασία, σε συνάρτηση με την επίτευξη περαιτέρω εκδημοκρατικοποίησης της εργασίας, θα στηρίξουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την περαιτέρω ανάκαμψη της οικονομίας, κατοχυρώνοντας ταυτόχρονα, τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Τα πιο πάνω δήλωσε στη διάρκεια διάσκεψης Τύπου ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας, η οποία δόθηκε με την ευκαιρία της ανακοίνωσης σειράς εκδηλώσεων τιμώντας την επέτειο της Εργατικής Πρωτομαγιάς.
Ως συνταγή διόρθωσης των πραγμάτων και βελτίωσης της αγοράς εργασίας και των εργασιακών σχέσεων ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ εισηγήθηκε ανάμεσα σ’ άλλα και τα εξής:
(α) Να ενισχυθεί το σύστημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων και να ρυθμιστούν νομοθετικά οι βασικοί όροι απασχόλησης σε μεγάλες κλαδικές συμβάσεις. Οι συμβάσεις εργασίας συμβάλλουν στη μείωση των μισθολογικών ανισοτήτων και στη διατήρηση της εργατικής ειρήνης.
(β) Να τερματιστεί το φαινόμενο της αγοράς υπηρεσιών που γίνεται τόσο από το κράτος, όσο και από ιδιώτες εργοδότες και να παταχθεί το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας.
(γ) Να υπάρξει από όλους απόλυτος σεβασμός στα εργασιακά θέσμια, στις εργασιακές νομοθεσίες και να διατηρηθεί σε ψηλά επίπεδα η τριμερής συνεργασία.
Εκτός των πιο πάνω η ΣΕΚ, όπως τόνισε ο Ανδρέας Φ. Μάτσας, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανάγκη για το σχεδιασμό και μίας στοχευμένης γενικής φορολογικής μεταρρύθμισης στο επίκεντρο της οποίας θα βρίσκεται η εισαγωγή πράσινης φορολογίας σε αντιστάθμισμα της μείωσης φορολογιών που επιβαρύνουν το εργατικό κόστος, την απασχόληση, όπως επίσης και τις ίδιες τις επιχειρήσεις.
Στην ύψιστη γραμμή των προτεραιοτήτων βρίσκονται επίσης και τα εξής:
·         Η έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή του ΓΕΣΥ στο πλαίσιο των συμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων.
·         Η βελτίωση της εθνικής παραγωγικότητας, η οποία βρίσκεται σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα και επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα.
·         Η αποτροπή αποκρατικοποιήσεων Ημικρατικών Οργανισμών και η στοχευμένη και κοινωνικά δίκαιη μεταρρύθμιση των δημοσίων υπηρεσιών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
·         Η περαιτέρω μείωση της ανεργίας, ιδιαίτερα της μακροχρόνιας και της ανεργίας των νέων, μέσα από πολιτικές με ενεργητικούς σκοπούς και διασυνδέοντας τις ανάγκες της αγοράς εργασίας με το εκπαιδευτικό σύστημα.
·         Ο εκσυγχρονισμός της στρατηγικής απασχόλησης αλλοδαπών από Τρίτες χώρες στη βάση των πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας και εξαντλώντας τη δυνατότητα αξιοποίησης του διαθέσιμου ντόπιου εργατικού δυναμικού.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ καταληκτικά δήλωσε πως, η Κύπρος θα πρέπει να στηρίξει την πορεία ανάπτυξης μακριά από αναχρονιστικές τάσεις, προωθώντας τη δημιουργία ποιοτικών και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, την επαρκή βελτίωση των μισθών για επίτευξη του στόχου της κοινωνικής συνοχής, την επαγγελματική κατοχύρωση μέσα από την αναβάθμιση των επιπέδων εργασίας και της πρόσβασης σε κοινωνική προστασία.
Παράλληλα θα πρέπει να δοθούν ευκαιρίες δια βίου μάθησης, συνθήκες ασφάλειας και υγείας στην εργασία, όπως και η δυνατότητα συμφιλίωσης οικογένειας και εργασίας.
Γι’ αυτό ακριβώς πρέπει όλοι από κοινού, (κράτος, εργοδότες, συντεχνίες), να συμβάλουμε θετικά, τονίζοντας πως, σε αυτή την πορεία κοινωνικά ισορροπημένης ανάπτυξης η ΣΕΚ, θα συνεχίσει να συνδικαλίζεται και να πολιτεύεται τεκμηριωμένα, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της οικονομίας και μακριά από λαϊκισμούς και στείρες αντιπαραθέσεις, με γνώμονα τη στήριξη των εργαζομένων και την ανάπτυξη της κοινωνίας στη βάση της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς.