Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΟ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

Σχέδια για απορρόφηση ανέργων από τις 2 μεγάλες κατηγορίες ανέργων  –
        α) Νεοεισερχόμενοι, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι νέοι επιστήμονες.
        β) Μακροχρόνιοι, κυρίως άτομα μεγάλης ηλικίας ή/και χαμηλής ειδίκευσης.

Προτάσεις για απορρόφηση ανέργων:
 
Σχέδιο Ενίσχυσης Έρευνας για άνεργους πτυχιούχους. Σχέδιο παροχής κινήτρων σε ερευνητικά κέντρα στην Κύπρο για εργοδότηση νέων ατόμων, με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα  που είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι. Να γίνει ένα απλό στην εφαρμογή σχέδιο όπου χωρίς χρονοβόρες και άσκοπες γραφειοκρατικές διαδικασίες θα εγκρίνονται προγράμματα ερευνητικών κέντρων της Κύπρου, τα οποία θα διεκπεραιωθούν από νέους ερευνητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι  και ως εκ τούτου θα εργοδοτηθούν κατ’ επιλογή άνεργοι νέοι επιστήμονες.
Αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο προς τα ερευνητικά κέντρα για εργοδότηση άνεργων νέων επιστημόνων από την κατηγορία των νεοεισερχόμενων αλλά και θα ενθαρρύνει την εκπόνηση προγραμμάτων στο τομέα της έρευνας
Πρόγραμμα ενθάρρυνσης εργοδότησης ανέργων
Σχέδιο επιδότησης μισθού εργαζομένων που είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι.
Να γίνει ένα απλό στην εφαρμογή σχέδιο, χωρίς χρονοβόρες και άσκοπες γραφειοκρατικές διαδικασίες όπου το κράτος να επιχορηγήσει σημαντικό μέρος του μισθολογικού κόστους στις περιπτώσεις πρόσληψης ανέργων. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για απορρόφηση ανέργων από επιχειρήσεις που χρειάζονται εργατικό δυναμικό αλλά δεν προχωρούν λόγω κόστους καθώς και για νέες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που θέλουν να επεκταθούν σε νέους τομείς. 
Απαραίτητη προϋπόθεση να τεθεί ότι οι όροι εργοδότησης δεν θα είναι χαμηλότεροι αυτών που καθορίζονται στις Συλλογικές Συμβάσεις. Ο εργοδότης να δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να εργοδοτεί τον άνεργο, για τουλάχιστον το μισό χρονικό διάστημα του οποίου ελάμβανε επιχορήγηση. 
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για απορρόφηση ανέργων Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις οποίες θα διοχετευτούν άνεργοι. Ανάπτυξη προγραμμάτων για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με τη συμμετοχή και την εμπλοκή κοινωνικών οργανισμών όπως είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο Συνεργατισμός, οι Ημικρατικοί Οργανισμοί, ακόμα και μη κυβερνητικοί οργανισμοί κτλ που θα έχουν και το στοιχείο της κοινωνικής εργασίας για τους ανέργους που θα προσληφθούν σε αυτά τα προγράμματα.
Τέτοια προγράμματα θα μπορούσαν να είναι η ενίσχυση του δικτύου παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, ανάπτυξη κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών το απόγευμα, υποδομές κοινωνικής φροντίδας για ηλικιωμένους, παιδιά και πολίτες με αναπηρίες κλπ
Επιπρόσθετα, νέες θέσεις εργασίας θα μπορούσαν να δημιουργηθούν για εξωραϊσμό και αναμόρφωση δημόσιων χώρων, σε πράσινες δραστηριότητες (ανακύκλωση, δημιουργία πράσινων σημείων, περιβαλλοντολογική εκπαίδευση κτλ), την ανάπλαση πλατειών και δημιουργία νέων, τη συντήρηση και αναδιαμόρφωση ακαλαίσθητων κτηρίων και πολυκατοικιών, την αναπαλαίωση/αναστήλωση ιστορικών χώρων και μνημείων, το καθαρισμό ακτών κτλ
Δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για νέους πτυχιούχους σε θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος και νέων τεχνολογιών.  Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις οποίες θα διοχετευτούν άνεργοι επιστήμονες σε ζητήματα που δεν έχουμε παράδοση και τεχνογνωσία όπως τα ζητήματα ενέργειας (εναλλακτικές πηγές, φυσικό αέριο, υδρογονάνθρακες κτλ,) περιβάλλοντος (πράσινες θέσεις εργασίας) και νέων τεχνολογιών.
Το κράτος μέσω των Πανεπιστημίων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Συνεργατισμού, των Ημικρατικών Οργανισμών κτλ, να επιχορηγήσει σημαντικό μέρος του μισθολογικού κόστους για τους άνεργους νέους επιστήμονες που θα προσληφθούν σε προγράμματα στους τομείς που αναφέρονται 
Πρόγραμμα ενθάρρυνσης της νεανικής επιχειρηματικότητας Να δοθεί έμφαση στην επέκταση και την ενίσχυση των υφιστάμενων προγραμμάτων για την νεανική επιχειρηματικότητα. Να γίνει επαναξιολόγηση ώστε να απλοποιηθούν, να γίνουν πιο ελκυστικά και να απευθύνονται σε μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων.
Πρόγραμμα επιδότησης της επαγγελματικής κατάρτισης για νέους επιστήμονες και μακροχρόνια ανέργους. Να δοθεί έμφαση στην επέκταση και την ενίσχυση των υφιστάμενων προγραμμάτων Επιχορήγηση για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε οργανωμένες επιχειρήσεις, που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. 
Να δοθεί έμφαση στην επέκταση και την ενίσχυση των υφιστάμενων προγραμμάτων
Καθιέρωση ρήτρας απασχόλησης ώστε η χρησιμοποίηση δημόσιων πόρων από ιδιώτες να πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από την υποχρέωση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Προϋπόθεση να τεθεί ότι οι όροι εργοδότησης δεν θα είναι χαμηλότεροι αυτών που ισχύουν στις Συλλογικές Συμβάσεις
Εφαρμογή της πρότασης ΠΕΟ για μη αναστολής των εργασιών των Ξενοδοχείων τη χειμερινή περίοδο και καταβολή ανεργιακού και αντικατάσταση του με επιδότηση του μισθολογικού κόστους
-Δημιουργία Προϋποθέσεων για αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου της αντικατάστασης μόνιμων και σταθερών θέσεων εργασίας με  φτηνή και απροστάτευτη εργασία.
Σε αυτά τα πλαίσια εντάσσονται οι πιο κάτω προτάσεις :
* Θεσμική ενίσχυση του δικαιώματος της οργάνωσης των εργαζομένων
* Νομοθετική δυνατότητα επέκτασης της εφαρμογής της συλλογικής σύμβασης ενός κλάδου σε όλο τον κλάδο, ανεξάρτητα αν κάποιες επιχειρήσεις είναι  οργανωμένες ή όχι και η εφαρμογή της σύμβασης να καθίσταται υποχρεωτική. Το διάταγμα αυτό να έχει συγκεκριμένη διάρκεια και συγκεκριμένες προϋποθέσεις έκδοσης.
*Ενίσχυση της Νομοθεσίας των Κοινωνικών Ασφαλίσεων ώστε να υποχρεώνονται οι εργοδότες να δηλώνουν την εργοδότηση εργαζομένων, από την  πρώτη μέρα.
*Αυστηρότερη εφαρμογή των διαδικασιών και της πολιτικής για άδειες εργοδότησης εργαζομένων από τρίτες χώρες.
*Επέκταση σε όλους τους τομείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα της υποχρέωσης των εργοληπτών έργων του δημοσίου να τηρούν τις συλλογικές συμβάσεις
*Οι εργολήπτες δημοσίου όταν και εφ’όσον θα χρειάζονται προσωπικό γι’αυτά τα έργα να έχουν υποχρέωση να απευθύνονται στις δημόσιες  υπηρεσίες απασχόλησης.
*Να προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς η διαδικασία πιστοποίησης προσόντων σε διάφορες ειδικευμένες θέσεις εργασίας. Ιδιαίτερη προτεραιότητα να δοθεί στην τουριστική και την κατασκευαστική βιομηχανία. Η πιστοποίηση προσόντων θα πρέπει να αξιοποιηθεί ώστε να περιοριστεί η ασυδοσία της εργοδότησης ανθρώπων με μοναδικό κριτήριο την τιμή της εργασίας τους.
*Στα πλαίσια αυτής της λογικής θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα υποχρεωτικής γνώσης της ελληνικής σε κάποια επαγγέλματα όπου κάτι τέτοιο δικαιολογείται.
*Εντατικοποίηση των ελέγχων για παράνομη και αδήλωτη εργασία και θέσπιση αυστηρότερων ποινών για όσους εργοδότες απασχολούν παράνομα.
Με εκτίμηση Πάμπης Κυρίτσης
Γενικός Γραμματέας ΠΕΟ, 6-2-2012, http://www.peo.org.cy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου