Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

Φορολογικές αλλαγές για το κεφάλαιο

Οι νέες πινελιές στο φορολογικό πλαίσιο
Συναλλαγματική ισοτιμία, μερίσματα, ξένοι CEOs στο τραπέζι της μεταρρύθμισης
Inbusiness.com

Νέες τροποποιήσεις στο φορολογικό πλαίσιο ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων την περασμένη Τετάρτη 16/12. Σε συνέχεια της φορολογικής μεταρρύθμισης που ξεκίνησε το καλοκαίρι, προωθήθηκαν και εγκρίθηκαν νέες τροπολογίες οι οποίες έχουν ως στόχο να καταστήσουν το κυπριακό φορολογικό πλαίσιο ακόμα πιο ανταγωνιστικό. Οι νέοι νόμοι στοχεύουν στην παραχώρηση φορολογικών ελαφρύνσεων, που θα συμβάλουν στην επιχειρηματική ανάπτυξη και την προσέλκυση επενδύσεων.
Οι κυριότερες τροποποιήσεις αφορούν:
1) την ουδέτερη φορολογική μεταχείριση των συναλλαγματικών διαφορών οι οποίες δεν απορρέουν από την εμπορία συναλλάγματος. Η πιο πάνω τροποποίηση απλοποιεί τον φορολογικό χειρισμό των συναλλαγματικών διαφορών και προκαλεί σταθερότητα και βεβαιότητα στις εταιρείες καθώς οι συναλλαγματικές διαφορές είναι συνήθως απρόβλεπτες, και δύσκολα μπορούν να ληφθούν υπόψη εκ των προτέρων, ειδικότερα κάτω από το υπάρχον οικονομικό κλίμα παγκοσμίως. 
2) την επέκταση της αρχής εμπορικών συναλλαγών (arm’s length). Ο προηγούμενος νόμος φόρου εισοδήματος περιείχε πρόνοια για αύξηση του φορολογητέου εισοδήματος στις περιπτώσεις όπου τα κέρδη που προκύπτουν από συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων είναι χαμηλότερα από αυτά που προνοούν οι αρχές εμπορικών συναλλαγών (arm’s length) δηλαδή χαμηλότερα από την αγοραία αξία. Η τροποποίηση στο νόμο εισάγει την δυνατότητα για αύξηση εξόδων/ζημιών στις περιπτώσεις όπου πραγματοποιήθηκαν έξοδα/ζημιές μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων τα οποία δεν είναι με βάση τις αρχές εμπορικών συναλλαγών. Επίσης, αναφορικά με συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών που φορολογούνται στη Κύπρο, όπου οι κυπριακές φορολογικές αρχές αυξάνουν τα κέρδη ενός φορολογούμενου τότε θα γίνεται και μια ανάλογη τροποποίηση ως δαπάνη για τον άλλο φορολογούμενο. Η τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία καθώς γίνεται πιο δίκαιο το φορολογικό σύστημα.
3) την παράταση της απαλλαγής του 50% του εισοδήματος από πέντε σε δέκα χρόνια αναφορικά με εισόδημα ατόμων με αμοιβή πέραν των €100.000 από εργοδότηση στη Δημοκρατία. Με βάση την προηγούμενη νομοθεσία φόρου εισοδήματος άτομα που δεν ήταν προηγουμένως φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και των οποίων το ετήσιο εισόδημα από εργοδότηση στην Κύπρο ξεπερνά τις €100.000, δικαιούνται απαλλαγή από τη φορολογία ύψους 50% του εισοδήματος αυτού. Με βάση την τροποποίηση επεκτείνεται η περίοδος απαλλαγής από 5 στα 10 χρόνια.
4) Εναρμόνιση σε σχέση με τα μερίσματα που πληρώνουν οι θυγατρικές και οι μητρικές. Προς εναρμόνιση της νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή οδηγία 2011/96/EU (Parent-Subsidiary Directive) αναφορικά με το συμψηφισμό ζημιών συγκροτήματος με σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, εταιρεία η οποία είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου μπορεί να συμπεριλάβει στον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματός της, ζημιές άλλης εταιρείας που είναι φορολογικός κάτοικος άλλου κράτους μέλους της ΕΕ (όπως αυτές έχουν υπολογιστεί με βάση τους φορολογικούς νόμους της Κύπρου) εφόσον οι δύο εταιρείες είναι μέλη του ίδιου συγκροτήματος για σκοπούς συμψηφισμού ζημιών. Με βάση την τροποποίηση, η εκχωρούσα εταιρεία άλλου κράτους μέλους πρέπει πρώτα να εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες συμψηφισμού ή μεταφοράς στο κράτος φορολογικής της κατοικίας ή σε άλλο κράτος μέλος όπου δυνατό να εδρεύει ενδιάμεση ιθύνουσα εταιρεία.
5) Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος. Ορισμός του όρου «Δημοκρατία». Ο ορισμός του όρου επεκτείνεται ώστε να συμπεριλαμβάνει ρητά μεταξύ άλλων την αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) και τηv υφαλοκρηπίδα και οποιαδήποτε εγκατάσταση ή κατασκευή που βρίσκεται στις ζώνες αυτές. Τα πιο πάνω θα εφαρμόζονται από την 1 Ιανουαρίου 2015.
6) Περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμος. Διαχωρισμός οικοπέδων. Με βάση την προηγούμενη νομοθεσία, στις περιπτώσεις ακίνητης ιδιοκτησίας που αποκτήθηκε πριν την 1.1.80, διαχωρίστηκε σε οικόπεδα, δεν εκδόθηκαν νέοι τίτλοι ιδιοκτησίας, και πωλείται οικόπεδο, τότε ως αξία 1.1.80 του πωληθέντος οικοπέδου θα λογίζεται η αγοραία αξία του αντίστοιχου τμήματος της ακίνητης ιδιοκτησίας αμέσως πριν το διαχωρισμό, δηλαδή δεν προκύπτει φόρος κεφαλαιουχικών κερδών για υπεραξία που δημιουργήθηκε από την ημερομηνία αγοράς της ακίνητης ιδιοκτησίας μέχρι την ημερομηνία διαχωρισμού της σε οικόπεδα. Με βάση την τροποποίηση, η έκδοση ή μη νέων τίτλων ιδιοκτησίας μετά τον διαχωρισμό δεν επηρεάζει τα πιο πάνω.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου