Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ


Τόσο οι καταθέσεις όσο και τα χρεόγραφα τραπεζών που ανήκουν σε Ταμεία Προνοίας και Ταμεία Συντάξεως, θα έπρεπε να εξαιρεθούν πλήρως από οποιαδήποτε κούρεμα, διότι πρόκειται για κοινωνικά ταμεία των οποίων στην πραγματικότητα οι ιδιοκτήτες, είναι τα εκατοντάδες χιλιάδες μέλη τους και όχι κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Παρά το γεγονός ότι υπάρχει σαφής δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας και των Πολιτικών Κομμάτων για εξαίρεση από το κούρεμα, το διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών και της Κεντρικής Τράπεζας, τα ταμεία αυτά δυστυχώς δεν τα εξαιρεί. Παρόλο ότι επιμένουμε ότι η ορθότερη και δικαιότερη λύση θα ήταν η πλήρης εξαίρεση, λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές συνθήκες, υπαλλακτικά προτείνουμε τα εξής:
  1. H οποιαδήποτε ζημιά προκύψει για μέλη Ταμείων Προνοίας τα οποία έχουν καταθέσεις στην Λαϊκή Τράπεζα και την Τράπεζα Κύπρου, να αποζημιωθούν πλήρως από το κράτος.
Η αποζημίωση αυτή θα πρέπει να είναι εφάπαξ και να καταβάλλεται στα μέλη των Ταμείων Προνοίας κατά την ημερομηνία που θα καθίστανται δικαιούχοι στην ανάληψη της μερίδας τους, με βάση τον νόμο και τα καταστατικά των Ταμείων.
Εννοείται ότι το αρχικό ποσό της αποζημίωσης όπως θα υπολογιστεί, θα αναπροσαρμόζεται με ένα λογικό επιτόκιο ώστε να διατηρεί την αξία του.
  1. Ανάλογη ρύθμιση θα πρέπει να γίνει και για τα χρεόγραφα των δύο Τραπεζών τα οποία κατέχονται από Ταμεία Προνοίας.
  2. Νοουμένου ότι θα υλοποιηθούν τα πιο πάνω, οι όποιες αξίες (μετοχές, χρεόγραφα κλπ) οι οποίες πιθανόν να δοθούν από την Τράπεζα Κύπρου ως αντιστάθμισμα για κούρεμα των καταθέσεων των Ταμείων θα ανήκουν στο κράτος.
  3. Αναφορικά με τις καταθέσεις των Ταμείων Συντάξεων Ημικρατικών Οργανισμών απαιτούμε όπως το κράτος, επιπρόσθετα από την εγγύηση των ίδιων των Οργανισμών, εγγυηθεί και το ίδιο με βάση νομοθεσία που θα εγκριθεί, τις χρηματικές απώλειες τους και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των μελών αυτών των Ταμείων ώστε να διασφαλιστούν, σε περίπτωση που λόγω αυτών των εξελίξεων κάποιοι Οργανισμοί δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους στο μέλλον.
  4. Έχοντας υπόψη ότι λόγω του κουρέματος καταθέσεων έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στην εμπιστοσύνη απέναντι στα Τραπεζικά Ιδρύματα και το γεγονός ότι παρουσιάζονται φαινόμενα και τάσεις για εγκατάλειψη των Ταμείων Προνοίας και αποδυνάμωση αυτού του σημαντικού πυλώνα κοινωνικής στήριξης των εργαζομένων, ζητούμε όπως προωθηθεί νομοθεσία η οποία να προστατεύει τις μερίδες των μελών των Ταμείων Προνοίας οι οποίες είναι κατατεθειμένες σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με τον ίδιο τρόπο που το κράτος εγγυάται και τις υπόλοιπες ατομικές καταθέσεις.
Επαναλαμβάνουμε ότι οι καταθέσεις των Ταμείων Προνοίας σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι στην πραγματικότητα το άθροισμα των καταθέσεων που αναλογεί στο κάθε μέλος ξεχωριστά και είναι απαράδεκτο οι καταθέσεις αυτές να μην τυγχάνουν της ελάχιστης προστασίας που δικαιούται με βάση το νόμο ο κάθε πολίτης καταθέτης.


6 Απριλίου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου