Παρασκευή, 13 Απριλίου 2012

ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΕΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 2011-2015

Οι στόχοι που τίθενται στο ΠΣ είναι στη σωστή κατεύθυνση


Όσον αφορά την δημοσιονομική εξυγίανση στηρίζουμε τα μέτρα που προωθήθηκαν και ψηφίστηκαν από τη Βουλή. Ταυτόχρονα όμως ζητούμε ο συσσωρεμένος πλούτος και τα κέρδη να συνδράμουν περισσότερο. Προς αυτή την κατεύθυνση επιμένουμε ότι πρέπει:


Nα περιληφθεί απόφαση για εισφορά των επιχειρήσεων με βάση τα κέρδη τους για συμβολή στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης.

Να προχωρήσει πιο αποφασιστικά η πάταξη της φοροδιαφυγής και να επισπευθεί η διαδικασία είσπραξης ανείσπρακτων οφειλόμενων φόρων.

Να συμπεριληφθεί αυξημένος συντελεστής φορολογίας στα είδη πολυτέλειας τα οποία η κατανάλωση τους υποδεικνύει πλούτο.


Σημειώνουμε ότι δυστυχώς κάποια κόμματα, ενσυνείδητα παρεμποδίζουν και καταψηφίζουν όποια μέτρα καταθέτει η Κυβέρνηση σε συνεννόηση με το Συνδικαλιστικό Κίνημα όταν αυτά επιβαρύνουν  τον πλούτο.


Τόνωση της οικονομίας


- Χρειάζεται να συνεχίσει η πολιτική για στήριξη προς τις πιο αδύνατες ομάδες του πληθυσμού και γενικά προστασία στα εισοδήματα των εργαζομένων και ως μέτρο στήριξης της καταναλωτικής δυνατότητας και ρευστότητας στην οικονομία.

- Χρειάζεται να μειωθούν τα επιτόκια των τραπεζών για να αυξηθεί η ρευστότητα.


ΑΤΑ – Η ΠΕΟ όπως πάντα θα συμμετέχει υπεύθυνα και δημιουργικά στον διάλογο που η κυβέρνηση προτίθεται να ανοίξει για τη δικαιότερη κατανομή της ΑΤΑ. Η συμμετοχή μας σε  διάλογο για την ΑΤΑ θα έχει  μόνο ένα στόχο. Τη διαφύλαξη και βελτίωση του θεσμού και όχι την υπόσκαψη του.


Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας δεν επιτυγχάνεται με τη περικοπή της ΑΤΑ ή τη μείωση των μισθών. Η αύξηση της ΑΤΑ και των μισθών ελάχιστα επηρεάζουν το συνολικό κόστος άρα η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας πρέπει να αναζητηθεί σε άλλους παράγοντες, τις διαρθρωτικές αδυναμίες  της οικονομίας, τη χαμηλή παραγωγικότητα κτλ


Η αύξηση της παραγωγικότητας είναι ο  πιο σημαντικός τομέας, ιδιαίτερα σήμερα που η παγκόσμια κρίση έχει επηρεάσει τους περισσότερους κλάδους της οικονομίας. Χρειάζονται μέτρα προς την κατεύθυνση :


Αύξηση του τεχνολογικού επιπέδου των επιχειρήσεων

Βελτίωση του επιπέδου οργάνωσης και διεύθυνσης των επιχειρήσεων

Βελτίωση της κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού

Βελτίωση συνθηκών εργασίας


Η ανεργία αποτελεί αυτή τη στιγμή το πιο σοβαρό πρόβλημα. Η αντιμετώπιση πρέπει να κινηθεί προς δύο κατευθύνσεις.


Ολοκληρωμένη απάντηση μπορεί να δοθεί κυρίως μέσα από την ανάκαμψη της οικονομίας, με σταθερή ανάπτυξη, με επενδύσεις που θα διευρύνουν τον παραγόμενο πλούτο, γεγονός που θα δημιουργήσει  θέσεις εργασίας.


Το πακέτο μέτρων που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο για τόνωση της ανάπτυξης   είναι στη σωστή κατεύθυνση. Χρειάζεται να συγκεκριμενοποιηθεί και να υλοποιηθεί  Αυτό αφορά :


την αναβάθμιση του πλαισίου προσέλκυσης ξένων επενδύσεων,

τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων


τον εκσυγχρονισμό της φορολογίας και των φορολογικών κινήτρων

τον εμπλουτισμό του τομέα των Υπηρεσιών

τη στήριξη του τουρισμού

την πολεοδομική αναβάθμιση κλπ.


Το πιο σημαντικό όμως είναι να επιταχυνθεί η υλοποίηση όλων αυτών των έργων και να εκλείψουν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και τα κωλύματα. Σε αυτό πρέπει να βοηθήσει και η Βουλή, η οποία με διάφορα νομοθετήματα μπορεί να διαφοροποιήσει γραφειοκρατικές ή άλλες πρακτικές και ισχύουν σήμερα.


Την ίδια στιγμή, για τη συγκράτηση και αναχαίτιση της ανεργίας, το Υπουργείο Εργασίας πήρε μέτρα που βοήθησαν. Είναι όμως αναγκαίο να υιοθετηθούν περισσότερα.


Η ΠΕΟ κατέθεσε συγκεκριμένες εισηγήσεις στην Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης ώστε να συμβάλουμε δημιουργικά. Ανάμεσα σε άλλα Εισηγούμαστε :


- Έμφαση στον τομέα της Έρευνας και παροχή κινήτρων σε ερευνητικά κέντρα για να εργοδοτήσουν νέους με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα που σήμερα είναι άνεργοι.


- Εμπλοκή και ενεργός συμμετοχή του κοινωνικού τομέα της οικονομίας με βάση προγράμματα που δεν θα έχουν ως μόνο κριτήριο το κέρδος ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για τους άνεργους που θα έχουν και το στοιχείο της κοινωνικής εργασίας


-Ρήτρα απασχόλησης ώστε η χρησιμοποίηση δημόσιων πόρων από επιχειρήσεις να συνοδεύεται απαραίτητα από υποχρέωση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.


-Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για νέους πτυχιούχους σε θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος και νέων τεχνολογιών.


-Πρόγραμμα επιδότησης της επαγγελματικής κατάρτισης για νέους επιστήμονες και μακροχρόνια ανέργους.


-Πρόγραμμα ενθάρρυνσης της νεανικής επιχειρηματικότητας


Χρειάζεται επίσης να προωθηθούν περαιτέρω μέτρα κοινωνικής στήριξης μακροχρόνια ανέργων. Κάθε εργαζόμενος που είναι άνεργος να δικαιούται αυτός και η οικογένεια του δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα κρατικά νοσηλευτήρια.


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτρέπει τα κράτη μέλη να επιδιώξουν τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό των συνταξιοδοτικών συστημάτων.


Η ΠΕΟ τονίζει ότι, με βάση την συνθήκη της Ε.Ε, η αρμοδιότητα για μεταρρυθμίσεις στα συνταξιοδοτικά συστήματα ανήκει αποκλειστικά στο κράτος μέλος.


Η Κύπρος πήρε συγκεκριμένα προς αυτή την κατεύθυνση και έβαλε την δική της σφραγίδα προς αυτή και αυτό θα πρέπει να συνεχίσει.


Διασφαλίστηκε, με συγκεκριμένες αποφάσεις και γενναίες αυξήσεις των εισφορών, η βιωσιμότητα του ΤΚΑ

Οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν στο συνταξιοδοτικό στο δημόσιο τομέα (εισφορές Δ.Η και ένταξη νεοεισερχόμενων στο ΤΚΑ) θα μειώσει σημαντικά το κόστος για τα δημόσια οικονομικά. Υπολογίζεται όφελος 2% του ΑΕΠ μέχρι το 2060


Η ΠΕΟ απορρίπτει τις προσπάθειες εκείνων των κομμάτων που επιχειρούν την επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης.


Αυτή η προσπάθεια τους δεν τεκμηριώνεται με κανένα τρόπο από το δημόσιο συμφέρον. Η επιχειρούμενη αύξηση στα όρια αφυπηρέτησης αν εφαρμοστεί, θα επιδεινώσει το πρόβλημα της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων και θα πλήξει ένα σημαντικό δικαίωμα για κάθε εργαζόμενο.  Ο τρόπος με τον οποίο προωθείται συνιστά υπόσκαψη του θεσμού του κοινωνικού διαλόγου και της τριμερούς συνεργασίας στον τόπο μας. Γι’ αυτά τα σοβαρά θέματα που αφορούν τεράστιας σημασίας συνδικαλιστικά και κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων, θα πρέπει να προηγηθούν μελέτες, έρευνες, προβληματισμός και βαθύς κοινωνικός διάλογος ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους.


Επιτυχία στην υλοποίηση του Προγράμματος Σταθερότητας και ανάκαμψης της οικονομίας προϋποθέτει την ύπαρξη εργατικής ειρήνης. Αυτή επιτυγχάνεται με την λειτουργία ενός συστήματος εργασιακών σχέσεων που βασίζεται στο σεβασμό των θεσμών από όλους και την συνεργασία των κοινωνικών εταίρων


Σε αυτά τα πλαίσια βασική προτεραιότητα της ΠΕΟ είναι η προστασία των συλλογικών συμβάσεων.


Η ΠΕΟ έχει ζητήσει τη θεσμική και νομοθετική ενίσχυση του δικαιώματος της οργάνωσης των εργαζομένων στη χώρα μας. Χαιρετίζουμε την κατάθεση από πλευράς Κυβέρνησης σχετικού Νομοσχεδίου στη Βουλή για εκσυγχρονισμό των εργασιακών σχέσεων.


Χαιρετίζουμε επίσης την πρόσφατη ψήφιση του Νόμου για τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις που πρότεινε η Κυβέρνηση μετά από διαβούλευση με το συνδικαλιστικό κίνημα, ώστε να υποχρεώνονται οι εργοδότες να δηλώνουν την εργοδότηση εργαζομένων, από την  πρώτη μέρα. Πρόκειται για ένα μέτρο που συμβάλλει στην καταπολέμηση της παράνομης και αδήλωτης απασχόλησης.


Πέραν τούτων διεκδικούμε τα εξής:


-Να δοθεί νομοθετικά η δυνατότητα στον  εκάστοτε Υπουργό Εργασίας, να επεκτείνει με διάταγμα, την εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης ενός κλάδου σε όλο τον κλάδο και να καθιστά την εφαρμογή της υποχρεωτική.


-Να επεκταθεί σε όλους τους τομείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα η υποχρέωση των εργοληπτών έργων δημοσίου να τηρούν τις συλλογικές συμβάσεις και μόνο τότε να δικαιούνται να αναλάβουν έργα.


-Οι εργολήπτες έργων του δημοσίου όταν και εφόσον θα χρειάζονται προσωπικό γι’ αυτά τα έργα να έχουν υποχρέωση να απευθύνονται στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και όχι να απευθύνονται σε σκλαβοπάζαρα για φτηνή εργατική δύναμη.


-Να προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς η διαδικασία πιστοποίησης προσόντων σε διάφορες ειδικευμένες θέσεις εργασίας ώστε να περιοριστεί η ασυδοσία της εργοδότησης ανθρώπων με μοναδικό κριτήριο την τιμή της εργασίας τους.


12 Απριλίου 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου