Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016

Κοινά δικαιώματα ζητούν ελληνοκυπριακές και τουρκοκυπριακές συνδικαλιστικές οργανώσεις

http://www.protothema.gr/greece/article/544867/koina-dikaiomata-theloun-ellinokupriakes-kai-tourkokupriakes-sundikalistikes-organoseis-/
Παρέδωσαν κοινό υπόμνημα σε Αναστασιάδη και Ακιντζί με τις θέσεις των εργαζομένων οι οποίες θα πρέπει να υιοθετηθούν με την επίλυση του κυπριακού 

Ελληνοκυπριακές και Τουρκοκυπριακές συνδικαλιστικές οργανώσεις παρέδωσαν κοινό υπόμνημα αιτημάτων στον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί. Πρόκειται για τις θέσεις των εργαζομένων οι οποίες θα πρέπει να υιοθετηθούν μετά την επίλυση του κυπριακού.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ζητούν τη διαμόρφωση ενιαίων συστημάτων εργασιακών σχέσεων και απασχόλησης, καθορισμού μισθών και απολαβών, υγείας και κοινωνικής ασφάλισης στο ομοσπονδιακό κράτος που θα δημιουργηθεί σε περίπτωση θετικής κατάληξης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό.

Πρόκειται ουσιαστικά για επτά υπομνήματα που υιοθετήθηκαν ομόφωνα σε ισάριθμες θεματικές διασκέψεις που διοργανώθηκαν το 2015 από το Δίκτυο Κοινωνικών Φορέων, στο πλαίσιο της δράσης «Το Πανσυνδικαλιστικό Φόρουμ Κύπρου σε διάλογο με την κοινωνία για το μέλλον της χώρας μας». 

Πέραν από τις 18 οργανώσεις μέλη του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ Κύπρου, ελληνοκυπριακές και τουρκοκυπριακές, 14 πρόσθετες κοινωνικές οργανώσεις ενεπλάκησαν στη διαδικασία.

Οι οργανώσεις ζητούν πλήρη σεβασμό του δικαιώματος των εργαζομένων για ελεύθερη διακίνηση, εγκατάσταση και επιλογή απασχόλησης, πλήρη σεβασμό του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι, πλήρη απαγόρευση των διακρίσεων αναφορικά με την απασχόληση και τις απολαβές, εφαρμογή εκπαιδευτικού συστήματος που θα διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση περιβάλλοντος ανεκτικότητας, ειρηνικής συνύπαρξης και αλληλοσεβασμού.


Συμφωνούν πως θα πρέπει να υπάρχει ενιαίο νομικό και θεσμικό πλαίσιο για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία, να ενοποιηθούν οι υφιστάμενες δομές ασφάλειας και υγείας στην εργασία, χωρίς να υπάρξει υποβάθμιση των επιπέδων ασφαλείας, και οι νέες δομές να διασφαλίζουν την ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας σε όλη την Κύπρο και να μεταχειρίζονται ισότιμα και αντικειμενικά όλους τους εργοδότες και τους εργαζόμενους.

Κρίνουν ακόμα ότι θα πρέπει να θεσπιστεί ενιαίο σύστημα διαμόρφωσης μισθών στο πλαίσιο μιας ενιαίας αγοράς εργασίας, να δημιουργηθούν μηχανισμοί διαμόρφωσης κατώτατων μισθών και να θεσπιστεί ενιαία νομοθεσία προστασίας των μισθών και βασικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας του εργοδότη και εκκαθάρισης εταιρειών.

Η εκπαίδευση στο πλαίσιο της ενωμένης Κύπρου θα πρέπει, σύμφωνα με τις ελληνοκυπριακές και τουρκοκυπριακές οργανώσεις, να διασφαλίζει καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος ανεκτικότητας, ειρηνικής συνύπαρξης και αλληλοσεβασμού. Η ενωμένη Κύπρος έχει ανάγκη από ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα καλλιεργεί τις δημοκρατικές αξίες, το συνεργατικό πνεύμα και το σεβασμό στην πολυπολιτισμικότητα, σημειώνουν.

Παρά τις προκλήσεις και δυσκολίες που πιθανόν να προκύψουν, κρίνουν ότι στο ομοσπονδιακό κράτος της Κύπρου, ένα κοινό και ενοποιημένο σύστημα υγείας θα έχει σαφώς περισσότερα πλεονεκτήματα και θα προσφέρει σαφώς περισσότερα οφέλη στους πολίτες για κοινωνικούς, πολιτικούς, οικονομικούς και πρακτικούς λόγους, συμβάλλοντας στη δημιουργία κοινής ταυτότητας , εμποδίζοντας τις ανισότητες μεταξύ των δύο κοινοτήτων και εντός αυτών, και συμβάλλοντας στη μείωση του διοικητικού κόστους, σε εξοικονομήσεις στις υποδομές και στη βέλτιστη διαχείριση επιδημιών και ασθενειών.

Υπογραμμίζουν ακόμα ότι το ομοσπονδιακό κράτος θα πρέπει να διασφαλίζει την αρχή της ισότητας των φύλων και της μη διάκρισης σε όλους τους τομείς της κοινωνίας της ενωμένης Κύπρου. Επίσης οι αρχές της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης θα πρέπει να κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα, και θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις εκφάνσεις της ζωής, και το ομοσπονδιακό κράτος να διασφαλίζει την έμπρακτη εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που κατοχυρώνει αυτές τις αρχές. Θα πρέπει επίσης να δημιουργηθούν επαρκείς και αποτελεσματικοί μηχανισμοί που να παρακολουθούν, να ελέγχουν και να προωθούν την επίτευξη της ισότητας και της μη διάκρισης.


Οι οργανώσεις ζητούν εγκαθίδρυση ενός ενιαίου σχεδίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας και διασφάλιση του δικαιώματος των εργαζομένων στην ελεύθερη διακίνηση, εγκατάσταση και επιλογή απασχόλησης και σημειώνουν πως η ενοποίηση των υφιστάμενων σχεδίων κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να οδηγήσει στην υποβάθμιση της ποιότητας της κάλυψης.

Θεωρούν επίσης ότι το προσβλεπόμενο ομοσπονδιακό κράτος της Κύπρου θα πρέπει να δώσει έμφαση στην ταχεία σύγκλιση της μακροοικονομικής πολιτικής με στόχο την ανάπτυξη, των θεσμών της αγοράς εργασίας και των εργασιακών σχέσεων με στόχο ένα ενιαίο σύστημα καθορισμού μισθών και της κοινωνικής πολιτικής με στόχο την αποφυγή ανισοτήτων στην εκπαίδευση, στις υπηρεσίες υγείας, στις συντάξεις, στα οικογενειακά επιδόματα, επιδόματα ανεργίας κλπ.

Θα πρέπει να αναπτυχθούν ενεργητικές πολιτικές αγοράς εργασίας, αναφέρουν, υποδεικνύοντας ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα μπορούσε να διαθέσει οικονομικούς πόρους, να επεξεργαστεί κατευθυντήριες γραμμές και να εγκαθιδρύσει διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης, ενώ οι κοινότητες θα μπορούσαν να εντοπίσουν τις ομάδες στόχους, να προσδιορίσουν τα μέτρα και να υλοποιήσουν τα προγράμματα.

Το ομοσπονδιακό κράτος, επισημαίνουν, θα πρέπει να προσδώσει στη νομοθετική προστασία της απασχόλησης μεγάλη σημασία, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι πρόσφατες δυσμενείς εξελίξεις στην οικονομία.

Επίσης ζητούν όπως η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα στη συλλογική διαπραγμάτευση κατοχυρωθούν στο σύνταγμα του προσδοκώμενου ομόσπονδου κράτους της Κύπρου, ενώ δεν θα πρέπει να υπόκειται σε οποιαδήποτε μορφή προαπαιτούμενης αδειοδότησης για τη σύσταση συνδικαλιστικής εργατικής οργάνωσης. Αναφέρεται ακόμα ότι μηχανισμοί και διαδικασίες επίλυσης διαφορών θα πρέπει να προβλεφθούν τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων

Οι ελληνοκυπριακές και τουρκοκυπριακές οργανώσεις σημειώνουν πως οι όποιες μεταβατικές ρυθμίσεις κριθούν αναγκαίες για την ενοποίηση υφιστάμενων σχεδίων, νομοθετικών ρυθμίσεων, προγραμμάτων, μηχανισμών και πλαισίων θα πρέπει να προσδιοριστούν με σαφήνεια και να ολοκληρωθούν εντός εύλογου χρονικού πλαισίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου