Κυριακή, 29 Απριλίου 2018

ΡΙΚ, ΕΕΕ, στάση εργασίας στο εργοτάξιο της Βιβλιοθήκης Π.Κ., φορολογία στις αποζημιώσεις πρόωρων αφυπηρητήσεων, ΕΚΥΣΥ και συμφωνία ΔΕΔΕ με Π.Κ.


Ίση μεταχείριση αδειών των αορίστου χρόνου
Stockwatch.com
Η εξομοίωση των αδειών ανάπαυσης των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου με τα ισχύοντα για τους μόνιμους υπαλλήλους, αφορά και τους εργαζομένους στους ημικρατικούς οργανισμούς και την τοπική αυτοδιοίκηση.
Σύμφωνα με εγκύκλιο του τμήματος δημόσιας διοίκησης και προσωπικού, το υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε όπως ίδιας αντιμετώπισης τύχουν και οι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.
Διευκρινίζεται ότι από την 1.1.2018, εξομοίωση των αδειών ανάπαυσης και αδειών ασθενείας των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου σε κάθε οργανισμό, θα πρέπει να γίνεται σε σχέση με τα ισχύοντα για τους μόνιμους υπαλλήλους του κάθε οργανισμού.
Σύμφωνα με την πρόταση που εγκρίθηκε «για σκοπούς κλιμάκωσης της άδειας ανάπαυσης βάσει των συνεχομένων χρόνων υπηρεσίας θα λαμβάνονται υπόψη τα έτη συνεχούς απασχόλησης από την ημερομηνία μετατροπής του εργοδοτουμένου σε αορίστου χρόνου».
Το ίδιο θα ισχύει και για τους δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι υπηρέτησαν προηγουμένως ως εργαζόμενοι αορίστου χρόνου.
Μέχρι σήμερα οι αορίστου χρόνου δικαιούνταν 20 εργάσιμες ημέρες άδεια ανάπαυσης ετησίως εφόσον εργάζονταν πενθήμερο και 25 εφόσον εργάζονται έξι ημέρες εβδομαδιαίως ανεξαρτήτως των χρόνων υπηρεσίας τους.
Πλέον θα δικαιούνται μέχρι και 29 εργάσιμες ημέρες άδεια εφόσον έχουν υπηρεσία πέραν των 14 ετών όσοι εργάζονται σε πενθήμερη εργασία και μέχρι 36 ημέρες όσοι εργάζονται σε εξαήμερη εργασία και έχουν υπηρεσία πέραν των 14 ετών. Για όσους έχουν υπηρεσία από έξι έως 14 χρόνια, η αδεία ανάπαυσης αυξάνεται σε 24 ημέρες για όσους εργάζονται πενθήμερο και σε 30 για όσους εργάζονται σε εξαήμερη βάση.
Όσον αφορά τις άδειες ασθενείας των αορίστου χρόνου εργαζομένων, αυτές αυξάνονται πλέον σε 42 ημερολογιακές ημέρες από 28 σήμερα. Στις 42 ημέρες περιλαμβάνονται και 8 ημέρες άδειες ασθενείας χωρίς ιατρικό πιστοποιητικό. Με τις νέες ρυθμίσεις δίνεται επίσης η δυνατότητα παράτασης της άδειας ασθενείας με πλήρεις απολαβές μέχρι και 6 μήνες μετά από έγκριση του ιατροσυμβουλίου.
Γ.Χ.

Έκοψαν το ΕΕΕ σε 233 άτομα
Πεντακόσιοι τριάντα δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος αξιοποιούνται σε οργανισμούς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την υπουργό εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου ενώ το ΕΕΕ κόπηκε σε 233 πρόσωπα που δεν εντάχθηκαν στα σχέδια για λόγους που δεν στοιχειοθετήθηκαν.
Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή των οικολόγων Γιώργου Περδίκη, η κ. Αιμιλιανίδου αναφέρει ότι το υπουργείο εργασίας, πρόνοιας και κοινωνικών ασφαλίσεων εφαρμόζει από τον Οκτώβριο 2017 το σχέδιο με τίτλο «Σχέδιο Τοποθέτησης Δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για απόκτηση Εργασιακής Πείρας στον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα», το οποίο εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2016.
Σκοπός του σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών απόκτησης εργασιακής πείρας σε δικαιούχους ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που είναι ικανοί για εργασία, για τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους και την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Η διάρκεια των προγραμμάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του σχεδίου είναι έξι μήνες και στοχεύουν στην κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών κατάρτισης των δικαιούχων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, στις υπηρεσίες και στους Οργανισμούς, όπου τοποθετούνται.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι εφαρμογή του σχεδίου ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2017, η πλειοψηφία των προγραμμάτων αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο 2018 και θα ακολουθήσει η πλήρης αξιολόγησή του σχεδίου.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), η οποία αποτελεί τον φορέα υλοποίησης του σχεδίου, αξιοποιούνται στο σχέδιο πεντακόσιοι τριάντα δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε οργανισμούς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Οι λήπτες ΕΕΕ κλήθηκαν να συμμετέχουν στη βάση του άρθρου 18 της περί ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και γενικότερα περί κοινωνικών παροχών νομοθεσίας, το οποίο καθορίζει, μεταξύ άλλων υποχρεώσεων, ότι οποιοσδήποτε αιτητής ή και δικαιούχος, ο οποίος είναι ικανός για εργασία, οφείλει να συμμετέχει σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ή και εκπαιδευτικά μαθήματα, εφόσον κληθεί προς τούτο. Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι που κλήθηκαν να συμμετάσχουν στο σχέδιο ήταν κατά την προκήρυξη του σχεδίου εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στο μητρώο της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης και ήταν συνεπώς, ικανοί και διαθέσιμοι για εργασία.
Οι δικαιούχοι που κλήθηκαν να συμμετέχουν και προέβαλαν λόγους για μη συμμετοχή στο σχέδιο, παραπέμφθηκαν σε κοινωνική παρέμβαση, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης. Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι που προέβαλαν λόγους υγείας, υποβάλλοντας ιατρικά πιστοποιητικά, παραπέμφθηκαν σε εξέταση από αρμόδιο ιατρικό συμβούλιο, το οποίο εξετάζει περιπτώσεις αιτητών ή και δικαιούχων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που ισχυρίζονται ανικανότητα για εργασία ή και συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
Τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας έχει τερματιστεί η παροχή του ΕΕΕ σε 233 πρόσωπα.
Άνεργοι νέοι
Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Χαράλαμπου Θεοπέμπου, η υπουργός σημειώνει επίσης ότι σε διάφορα σχέδια που υλοποιήθηκαν με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Εγγύηση για τη Νεολαία» συμμετείχαν μέχρι το τέλος του 2017, 2943 νέα πρόσωπα.
Κατά την 1η πρόσκληση του Σχεδίου Τοποθέτησης Ανέργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και Διετούς Διάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις Οργανισμούς” (20/2/2014 μέχρι 28/3/2014), συμμετείχαν 1 138 άνεργοι νέοι, εκ των οποίων οι 897 ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρόγραμμα τοποθέτησής τους, ενώ από τη δεύτερη πρόσκληση του Σχεδίου (15/6/2015 μέχρι 18/9/2015) επωφελήθηκαν 601 άνεργοι νέοι εκ των οποίων οι 459 ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρόγραμμα τοποθέτησης.
Κατά την 1η πρόσκληση του Σχεδίου Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Ανέργων Νέων ηλικίας μέχρι 25 ετών (7/11/2016 μέχρι 31/12/2016) εγκρίθηκαν 370 αιτήσεις, ενώ κατά τη δεύτερη πρόσκληση του Σχεδίου (24/04/2017 μέχρι 31/05/2017) εγκρίθηκαν 284 αιτήσεις. Κατά την 3η πρόσκληση του Σχεδίου (07/08/2017 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου) εγκρίθηκαν 117 αιτήσεις.
Κατά την 1η πρόσκληση του Σχεδίου Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων ηλικίας 25 μέχρι 29 ετών (24/4/2017 μέχρι 31/5/2017) εγκρίθηκαν 393 αιτήσεις, ενώ κατά τη δεύτερη πρόσκληση του Σχεδίου (06/07/2017 μέχρι 03/10/2017) εγκρίθηκαν 40 αιτήσεις.
Από την Πρωτοβουλία Απασχόλησης των Νέων, που αποτελεί χρηματοδοτικό πόρο της Ένωσης, κατανεμήθηκε στην Κύπρο ποσό ύψους €11,6 εκ. Ο προϋπολογισμός της Κύπρου για την υλοποίηση των μέτρων της δράσης “Εγγύηση για τη Νεολαία” ανέρχεται συνολικά στα €25,2 εκ., τα οποία περιλαμβάνουν και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Ζητούν τερματισμό στις αποκοπές μισθών
Ο τερματισμός της μόνιμης αποκοπής στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και η επαναφορά των μισθών τους στα επίπεδα πριν από την οικονομική κρίση, ήταν ανάμεσα στα θέματα που απασχόλησαν την 3η Γενική Συνέλευση της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου, που πραγματοποιήθηκε χθες, στο Κέντρο Παραγωγικότητας.
 
Συζητήθηκαν επίσης η περαιτέρω εμπλοκή της Συντεχνίας στις διαβουλεύσεις που διεξαγάγει η επίσημη πλευρά για θέματα που αφορούν τους δημοσίους υπαλλήλους, η παρακολούθηση και η ενεργός συμμετοχή της συντεχνίας στη διαμόρφωση των νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας, ο υπό διαμόρφωση Κώδικας για τη ρύθμιση των δικαιωμάτων και των όρων απασχόλησης των Εργοδοτουμένων Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου, η υποβάθμιση κλίμακας του Γραφειακού και Λογιστικού Προσωπικού που είχαν προσληφθεί σε έκτακτη βάση, καθώς και η συνεργασία με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις και φορείς.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της συντεχνίας, η ΓΣ ήταν εκλογική και καταστατική.
 
Επικεφαλής του νέου 11μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, για την 3ετία 2018-2021 , είναι οι Γιώργος Χωραττάς, Πρόεδρος και Κώστας Ιωάννου, Γραμματέας.
Σε ό,τι αφορά στις καταστατικές αλλαγές που είχαν προταθεί από το ΔΣ εγκρίθηκαν ομόφωνα από τα μέλη της ΓΣ.

Στάση εργασίας στο εργοτάξιο της Βιβλιοθήκης του Παν. Κύπρου
Απλήρωτοι για δύο μήνες, οι εργαζόμενοι ζητούν από τον εργολάβο, την J&P AVAX, την άμεση καταβολή των μισθών τους
Σε στάση εργασίας κατέβηκαν σήμερα οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο της νέας βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, στην Πανεπιστημιούπολη.
Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι ο εργολάβος, J&P Avax, δεν έχει καταβάλει μισθούς τους τελευταίους δύο μήνες και απαιτούν την διευθέτηση του ζητήματος.
Η απεργία στηρίζεται από τις συντεχνίες ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ. Οι οικοδόμοι αναμένουν την αντίδραση της εταιρείας για να αποφασίσουν σχετικά με περαιτέρω κλιμάκωση.
Ενιαία φορολογία για αποζημιώσεις
Fileleftheros 29/4/2018

Σε ασκήσεις επί χάρτου προχωρεί το Τμήμα Φορολογίας σε σχέση με τις αποζημιώσεις που παραχωρούνται στους εργαζόμενους που αποχωρούν από την εργασία τους μέσω σχεδίων πρόωρης εξόδου.
Εδώ και καιρό το θέμα βρίσκεται στο μικροσκόπιο των τεχνοκρατών του Τμήματος. Ετοιμάζουν μάλιστα νομοσχέδιο με το οποίο μελετάται να μπει φρένο στις αφορολόγητες αποζημιώσεις που παραχωρούνται μέσω τέτοιων σχεδίων.
Αρμόδια πηγή δήλωσε στον «Φ» πως εξετάζεται το ενδεχόμενο η επιβολή μιας οριζόντιας φορολογίας με χαμηλό συντελεστή στις αποζημιώσεις που θα παραχωρούνται και όχι η επιβολή φορολογίας επί των ετήσιων εισοδημάτων που θα έχουν οι αποχωρούντες υπάλληλοι. Στο τελευταίο σχέδιο εθελούσιας εξόδου της Cyta, το οποίο δεν ήταν αφορολόγητο, οι εργαζόμενοι φορολογήθηκαν στη βάση του φόρου εισοδήματος.
Όπως μας λέχθηκε θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη και απλή η νομοθεσία που θα ετοιμαστεί, για να είναι εύκολο να εφαρμοστεί.
Επίσης θα εξεταστούν κάποια άλλα ωφελήματα που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι που αποχωρούν μέσω των σχεδίων και τα οποία σήμερα είναι εκτός της τσιμπίδας του φόρου. 
Κυβερνητική πηγή ανέφερε ότι πριν από την ολοκλήρωση του τελικού κείμενου του νομοσχέδιου θα διεξαχθεί διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους για να περιληφθούν οι θέσεις τους.
Εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι οποίοι ακόμη δεν είχαν καμία ενημέρωση από την Κυβέρνηση, διαφωνούν κάθετα με το ενδεχόμενο φορολόγησης των αποζημιώσεων καθώς όπως υποστηρίζουν, πλήττει τα εργατικά τους κεκτημένα. Από την άλλη εργοδοτικές οργανώσεις τονίζουν ότι θα πρέπει να καθοριστεί πλαφόν στο ύψος των αφορολόγητων αποζημιώσεων και να μην υπάρξει καθολική κατάργηση των αφορολόγητων αποζημιώσεων. 
Τα σχέδια εθελούσιας εξόδου ή ευδόκιμης αφυπηρέτησης, τα χρησιμοποιούν κυρίως οι τράπεζες αλλά και οι ημικρατικοί οργανισμοί σε μια προσπάθεια να δοθούν κίνητρα να αποχωρήσει προσωπικό για να εξοικονομήσουν πόρους, αλλά και για να υπάρξει αναδιοργάνωση της δομής του οργανισμού. Μάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις τα συγκεκριμένα σχέδια ήταν αρκετά γενναιόδωρα. Από το 2013 και εντεύθεν, σχέδια εθελούσιας εξόδου τα οποία ήταν αφορολόγητα εφάρμοσε η Τράπεζα Κύπρου, η Λαϊκή Τράπεζα, η Ελληνική Τράπεζα, η Alpha Bank, ο Συνεργατισμός, η Cyta, η Αρχή Λιμένων και η ΑΗΚ.
Υπενθυμίζεται πως στο τελευταίο σχέδιο που προκήρυξε η Cyta, δεν ήταν αφορολόγητο με αποτέλεσμα να αποχωρήσει πολύ μικρός αριθμός εργαζόμενων. Στον προϋπολογισμό της Αρχής για το 2018, περιλαμβάνεται νέο κονδύλι €7 εκατ. για το σχέδιο ευδόκιμης αφυπηρέτησης, ωστόσο ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει κατά πόσο θα είναι αφορολόγητο ή όχι. 

Αποφασισμένη η ΕΚΥΣΥ για τους συνταξιούχους

Inbusinessnews.com
Αποφασιστικότητα εκφράζει η ΕΚΥΣΥ για επανάκτηση των δικαιωμάτων των συνταξιούχων.
Την αποφασιστικότητά τους να αγωνιστούν για  επανάκτηση των δικαιωμάτων τους και επαναφορά τους στο σημείο που ήταν πριν τις αποκοπές που έγιναν θα εκφράσουν κατά οργανωμένο τρόπο οι συνταξιούχοι, συμμετέχοντας στις πρωτομαγιάτικες εκδηλώσεις που διοργανώνει η ΠΕΟ σε όλες τις πόλεις.
Η ΕΚΥΣΥ καλεί τους συνταξιούχους να δώσουν το παρών τους και μαζί με τους εργαζόμενους να στείλουν το μήνυμα ότι "δεν χαρίζουμε τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας".
Η οργάνωση απαιτεί από την Κυβέρνηση, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, να ενισχύσει και να στηρίξει το τομέα της υγείας και να στελεχώσει τα κρατικά νοσηλευτήρια κατά ικανοποιητικό τρόπο ούτως ώστε να προχωρήσουν στην αυτονόμησή τους και να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά σε συνθήκες εφαρμογής του ΓΕΣΥ, το οποίο  πρέπει να εφαρμοστεί στα χρονοδιαγράμματα που  προβλέπει η νομοθεσία.
Η ΕΚΥΣΥ απαιτεί ταυτόχρονα από την Κυβέρνηση να συζητήσει με τους κοινωνικούς εταίρους πρόγραμμα διευθέτησης του μεγάλου χρέους του κράτους προς το ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων, να επανεξεταστεί το πρόβλημα που παρουσιάζεται με την μείωση κατά 12% της σύνταξης σε όσους ζητούν συνταξιοδότηση στο 63ο έτος της ηλικίας τους και να διευθετηθεί το θέμα της σύνταξης χηρείας και στους άντρες.

 

Η ΔΕΔΕ ανακοινώνει συμφωνία με τις Αρχές του Πανεπιστημίου Κύπρου


Με ανακοίνωσή της, η Συντεχνία Διδακτορικών Επιστημόνων Διδασκαλίας και Έρευνας (ΔΕΔΕ) αναφέρει:
Ολοκληρώθηκαν με συμφωνία οι διαβουλεύσεις μεταξύ ΔΕΔΕ και των Αρχών του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ). Η γενικότερη προσπάθεια που κατέβαλε η ΔΕΔΕ ως οργανωμένο σύνολο και οι διεκδικήσεις που προέβαλε τα τελευταία 2 χρόνια και που κλιμακώθηκαν με προειδοποιητική απεργία (22 και 23 Ιανουαρίου 2018) οδήγησαν σε γόνιμο διάλογο με τις αρχές του ΠΚ. Στις διαβουλεύσεις που ακολούθησαν την προειδοποιητική απεργία, η ΔΕΔΕ κατόρθωσε να πείσει τις αρχές του ΠΚ για το δίκαιο των αιτημάτων των Διδακτορικών Επιστημόνων σε μη οργανικές θέσεις επιτυγχάνοντας βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης.
Συγκεκριμένα επιτεύχθηκαν:
  • Η αναγνώριση της υποστελέχωσης του Πανεπιστημίου Κύπρου η οποία ώθησε τις Αρχές του ΠΚ στην προκήρυξη νέων Οργανικών θέσεων καθώς και θέσεων Επισκεπτών Καθηγητών.
  • H αναθεώρηση των 'Κανόνων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας' και συγκεκριμένα η άρση του περιορισμού δυνατότητας διεκδίκησης θέσης ΕΕ μετά το πέρας 30 μηνών εργοδότησης.
  • Η προκήρυξη θέσεων μεταδιδακτορικών ερευνητών με βελτιωμένους όρους σε σχέση με τις προηγούμενες, πρόσφατες, προκηρύξεις.
  • Η άρση μέρος των αποκοπών στην ωριαία αμοιβή των Ειδικών Επιστημόνων που επιβλήθηκαν σταδιακά από το 2013.
  • Η αναγνώριση του ερευνητικού έργου που επιτελούν οι ΕΕ διδασκαλίας υπό τη μορφή χρηματοδότησης των δημοσιεύσεων τους σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και εκδοτικούς οίκους.
  • Η στήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας των ΕΕ υπό μορφή χρηματικής χορηγίας για προετοιμασία και κατάθεση ερευνητικών προτάσεων.
Καλούμε τα μέλη μας να επισκέπτονται συχνά την επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΔΕ στην οποία θα αναρτιούνται σταδιακά οι νέοι και τροποποιημένοι κανονισμοί σχετικά με τα πιο πάνω:http://dede.org.cv
Χαιρετίζουμε τη θετική στάση που επέδειξαν οι Αρχές του ΠΚ κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων και ευελπιστούμε στη συνέχιση του εποικοδομητικού διαλόγου για στη διευθέτηση των υπόλοιπων ζητημάτων που απασχολούν τους Διδακτορικούς Επιστήμονες σε μη οργανικές θέσεις.
Εκφράζουμε τέλος τις θερμές ευχαριστίες μας προς τους συναδέλφους/συναδέλφισσες, τις φοιτητικές παρατάξεις, τις ακαδημαϊκές και εργατικές συντεχνίες, τα κόμματα και τις νεολαίες κομμάτων, τους υποψήφιους προέδρους και προς όλους εσάς για την ένθερμη στήριξη του αγώνα μας για καλύτερες συνθήκες εργασίας, προϋπόθεση θεμελιώδης για την παροχή υψηλότερης ποιότητας έρευνας και διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου αλλά και σε κάθε Πανεπιστήμιο. Η εμπειρία αυτή αποδεικνύει ότι η διεκδίκηση δίκαιων αιτημάτων με υπομονή, επιμονή και λογικά επιχειρήματα μπορεί να αποφέρει καρπούς».

Προαγωγές και αλλαγές για 250 συνεργάτες στο ΡΙΚ
Stockwatch.com

Την απάντηση της επιτροπής οικονομικών ως προς το αίτημα για την αποδέσμευση 18 θέσεων προαγωγής στο μόνιμο προσωπικό αναμένει το ραδιοφωνικό ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ) συνδέοντας το αίτημα με τις ενέργειες που γίνονται για ρύθμιση του θέματος των συνεργατών αορίστου χρόνου.
Ο οργανισμός διαβεβαιώνει  ότι η διοίκηση και η διεύθυνση έχει εργαστεί μεθοδικά με στόχο την διόρθωση των στρεβλώσεων που παρατηρούνται στους συνεργάτες αορίστου χρόνου που απασχολούνται στο ΡΙΚ και που ανέρχονται περίπου στους 250, προαναγγέλλοντας παράλληλα σε αυτό το πλαίσιο, την κατάθεση συμπληρωματικού προϋπολογισμού.
Σε επιστολή που αποστέλλεται στην επιτροπή οικονομικών, αναφέρεται ότι οι 18 θέσεις που περιλαμβάνονται στον δεύτερο κύκλο προαγωγών στον οργανισμό, αποσκοπούν αφενός στην συμπλήρωση της μεσαίας διευθυντικής δομής και αφετέρου στην κένωση θέσεων που κατέχονται σήμερα, κάτι που θα επιτρέψει την απορρόφηση συνεργατών αορίστου χρόνου στην οργανωτική δομή του ΡΙΚ.
Όπως σημειώνεται στην επιστολή, ανάμεσα στις ενέργειες που έχουν γίνει για τους συνεργάτες είναι η τροχοδρόμηση της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης του συνόλου του εν ενεργεία ανθρώπινου δυναμικού στο ΡΙΚ και η έγκριση της συμμετοχής στο ταμείο προνοίας, των συνεργατών αορίστου χρόνου που δεν έχουν ενταχθεί και η απασχόλησή τους διέπεται από όρους συμβολαίων.
Επιπρόσθετα, γίνεται αναφορά στη συμφωνία που έγινε με τις συντεχνίες και εγκρίθηκε από τα υπουργεία εσωτερικών και οικονομικών, για καταβολή επιδόματος αρχισυνταξίας ύψους €2/ώρα στους συνεργάτες αορίστου χρόνου που εκτελούν τα εν λόγω καθήκοντα.
Η συγκεκριμένη ενέργεια θα τεθεί ενώπιον της βουλής τις επόμενες μέρες, μέσω συμπληρωματικού προϋπολογισμού όπως αναφέρεται, με το ΡΙΚ να υποστηρίζει ότι αποτελεί μια προσωρινή λύση στις διακρίσεις που παρουσιάζονται.
Στην επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος του ΔΣ του ΡΙΚ Θανάσης Τσώκος, σημειώνεται ότι αυτές οι ενέργειες αποτελούν έμπρακτα παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζεται το σημαντικό πρόβλημα στις κατηγορίες των υπαλλήλων του ΡΙΚ.
Προστίθεται ότι σε συνεργασία με το υπουργείο εσωτερικών θα εξετασθούν όλες οι διαθέσιμες και σύννομες λύσεις στις στρεβλώσεις που παρουσιάζονται με καθήλωση του προσωπικού στις χαμηλότερες κλίμακες.
Ο κ. Τσώκος αναφέρει επίσης, ότι το ΔΣ έχει δώσει σχετικές οδηγίες στο τμήμα διοίκησης και προσωπικού του ιδρύματος, για τον εκσυγχρονισμό των κανονισμών του ΡΙΚ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου