Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

ΑΤΗΚ και Συνεργατισμός


Και σε εσωτερικούς κανονισμούς του 1969 τα ωφελήματα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Cyta: Από συμβάσεις του 1981 προνόμια εργαζομένων
Λευκωσία: Τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις άλλες σχετικές συμφωνίες που έγιναν μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων και της Cyta και προνοούνται σε σχετικούς κανονισμούς, προτάσσει η διεύθυνση του Οργανισμού, προς απάντηση των διαπιστώσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στην ετήσια έκθεσή της για το 2015.

Μεταξύ άλλων, ο Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, τονίζει πως τα παρεμφερή ωφελήματα προσωπικού, όπως η εισφορά στο Σωματείο Ταμείου Ευημερίας, τα βοηθήματα και χορηγίες, ομαδική ασφάλεια ζωής, Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, ύψους €5,28 εκατ., δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν την Αρχή, αλλά τους υπαλλήλους.

Παράλληλα επισημαίνει πως τέλος του 2015, το απόθεμα του Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης ήταν ύψους €4,9 εκατ. Επίσης η Ελεγκτική Υπηρεσία είχε εκφράσει και την αντίθεσή της για διαμοιρασμό του αποθέματος κατ’ αναλογία στις μερίδες του προσωπικού, τονίζοντας την ανάγκη επιστροφής του αποθέματος στην Αρχή. Η Ελεγκτική Υπηρεσία είχε διαπιστώσει πως κατά τον υπολογισμό της εισφοράς της Αρχής στο Ταμείο Ευημερίας λήφθηκε υπόψη το μισθολόγιο της 31ης Δεκεμβρίου 2014 και περιλήφθηκαν οι μισθοί των υπαλλήλων οι οποίοι αποχώρησαν με το Σχέδιο Εθελούσιας Αφυπηρέτησης στις 31/12/2014, καλώντας την Αρχή να αφαιρέσει από την εισφορά του επόμενου έτους τη διαφορά που προκύπτει στην εισφορά ύψους €324.046.

Με αφορμή ερωτήσεις που υπέβαλλαν βουλευτές μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου, η διεύθυνση της Cyta απέστειλε πολυσέλιδο έγγραφο απαντήσεων στη Βουλή. Σύμφωνα με τη διεύθυνση της Αρχής, τα ωφελήματα στα οποία αναφέρεται ο Γενικός Ελεγκτής είναι αποτέλεσμα συλλογικών διαπραγματεύσεων μεταξύ της Cyta και των συνδικαλιστικών οργανώσεων του προσωπικού της και περιλήφθηκαν σε σχετικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή και άλλες σχετικές συμφωνίες οι οποίες γίνονται μεταξύ τους.

Τονίζει, επίσης, πως τα ωφελήματα προνοούνται στους περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικούς Κανονισμούς που αποτελούν νομοθεσία του Κράτους. Η Αρχή φέρει ως παράδειγμα τον Κανονισμό 19 των περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, με το οποίο η Cyta παρέχει κοινωνική πρόνοια στο προσωπικό της μέσω των Ταμείων Συντάξεως, Προνοίας, Περιθάλψεως και Ευημερίας. Βάσει της συλλογικής σύμβασης εργασίας που υπεγράφη την περίοδο 1/1/1980-31/12/1981 και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα, από το ποσοστό ύψους 3% επί του εκάστοτε ετήσιου που καταβάλλει η Cyta στο Σωματείο Ευημερίας για σκοπούς ευημερίας του προσωπικού, περιλαμβάνεται και το ασφάλιστρο που αφορά στην ομαδική ασφάλιση του εν ενεργεία προσωπικού της Cyta και των συνταξιούχων της. Σχετικά με το Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, σύμφωνα με τη Cyta, εκτός ότι αυτό περιλαμβάνεται στους κανονισμούς του Οργανισμού, υπάρχει και ειδική πρόνοια στις συλλογικές συμβάσεις από το 1969. Με βάση την τελευταία συλλογική σύμβαση, η οποία ισχύει μέχρι σήμερα, η Cyta καταβάλλει ποσοστό 5,75% επί του ετήσιου μισθολογίου του προσωπικού στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης.

Μάλιστα, όπως υπογραμμίζει ο Οργανισμός, για να επιτευχθούν οι σκοποί του Ταμείου, εκδίδεται τιμοκατάλογος με βάση τον οποίο καλύπτεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ποσά πέραν του τιμοκαταλόγου καλύπτονται από το ίδιο το προσωπικό και συνταξιούχους μέλη του Ταμείου. Επίσης, τυχόν υπερβάσεις των δικαιούμενων ποσών επιστρέφονται από τα μέλη στο Ταμείο στη βάση σχετικής απόφασης της Επιτροπής του Ταμείου. Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τον νόμο στη δημόσια υπηρεσία, όλοι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι και εξαρτώμενα τους δικαιούνται, με την καταβολή υποχρεωτικής συνεισφοράς ύψους 1,5% επί των ακαθάριστων απολαβών τους, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα δημόσια νοσηλευτήρια.

Σύστημα προαγωγών 

Στο μεταξύ στο τελικό στάδιο βρίσκεται ο διάλογος μεταξύ της Cyta, των διευθυντικών στελεχών και των ομάδων εργαζομένων, για αλλαγή του συστήματος προαγωγών του Οργανισμού. Σύμφωνα με την Αρχή, ο διάλογος για το νέο σύστημα θα είναι στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της Cyta. Ο Οργανισμός έχει σχεδιάσει ένα σύγχρονο σύστημα προαγωγών το οποίο έχει σχεδόν οριστικοποιηθεί και αναμένεται να τεθεί ενώπιον των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Τώρα οι προαγωγές γίνονται βάσει της διαδικασίας και των προνοιών των σχετικών κανονισμών της Αρχής. Γίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Cyta και πριν από κάθε προαγωγή, η Αρχή ζητά τη συμβουλή του Συμβουλίου Προσωπικού και τις εισηγήσεις του Γενικού ή του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή.

Ίδιοι πάντα δικηγόροι για το «καλό» της Cyta

Στην αντεπίθεση περνά ο Οργανισμός και σε ό,τι αφορά το θέμα της παραχώρησης νομικών υπηρεσιών. Όπως υποστηρίζει η Αρχή, είναι προς το καλώς νοούμενο συμφέρον της Cyta να διατηρεί τους ίδιους νομικούς συμβούλους, τους οποίους εμπιστεύεται, ενόσω οι νομικές συμβουλές και υπηρεσίες που προσφέρουν είναι αξιόπιστες και αποτελεσματικές και μπορεί η Cyta να στηρίζεται σε αυτές με ασφάλεια. Επίσης η δικαστηριακή και εξωδικαστηριακή εκπροσώπηση της Cyta είναι αξιόπιστη.

Όπως τονίζει, είναι συνταγματικό δικαίωμα της Cyta να επιλέγει τους νομικούς της συμβούλους και δικηγόρους που θα την εκπροσωπούν δικαστηριακά και εξωδικαστηριακά, ιδιαίτερα όταν σε αρκετά ζητήματα η Cyta και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Διευθυντές της υπέχουν ποινική ευθύνη, όπως ζητήματα που αφορούν το απόρρητο επικοινωνιών και ρυθμιστικές παραβάσεις.

Την ίδια ώρα η Αρχή σηκώνει το γάντι του Ελεγκτή, τονίζοντας πως οι προτάσεις του για τον τρόπο επιλογής, διάρκεια και κατάτμηση των εργασιών αποβαίνουν σε βάρος της Cyta γιατί η επιλογή δεν συναρτάται με την απαιτούμενη ειδίκευση. Ταυτόχρονα, υπογραμμίζει πως η διάρκεια των πέντε χρόνων δεν είναι αρκετή έτσι ώστε οι νέοι νομικοί σύμβουλοι να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις και να εμβαθύνουν σε εξειδικευμένα ζητήματα που απασχολούν τη Cyta, καθώς και για τη διεκπεραίωση δικαστικών υποθέσεων.

Επίσης, θα παρέχεται σε κάθε νομικό σύμβουλο η ευκαιρία να εντοπίσει αδυναμίες της Cyta, τις οποίες στη συνέχεια θα αξιοποιεί αναλαμβάνοντας υποθέσεις εναντίον της Cyta ή συμβουλεύοντας ανταγωνιστές της. Σύμφωνα με την Αρχή η κατάτμηση των εργασιών θα οδηγήσει σε κατακόρυφη αύξηση του κόστους και επικαλείται τον νόμο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων ο οποίος εξαιρεί τις συμβάσεις που σχετίζονται με ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τις νομικές υπηρεσίες, αναγνωρίζοντας έτσι την ιδιαιτερότητα του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τη φύση και ιδιαιτερότητα των νομικών υπηρεσιών και τα συνδεόμενα με αυτές συνταγματικά δικαιώματα.

Μειώνονται οι ζημιές στη Cyta Hellas

Πτώση παρουσιάζουν οι ζημιές στη Cyta Hellas, οι οποίες στο τέλος του 2015  διαμορφώθηκαν σε €145,4 εκατ. ενώ η καθαρή θέση της είναι θετική κατά €540 χιλ. Οι μέγιστες ετήσιες ζημιές από ίδρυσης της Cyta Hellas σημειώθηκαν το 2011, σε περίοδο ανάπτυξης των τηλεπικοινωνιακών υποδομών της και έκτοτε μειώνονται σταθερά, αλλά όχι με ικανοποιητικούς ρυθμούς για την πλήρη οικονομική ανάκαμψη που θα επιτρέψει στη Cyta Hellas να καταστεί ένας οικονομικά αυτοδύναμος οργανισμός. Τα οφειλόμενα δάνεια της Cyta Hellas προς τη μητρική και την Τράπεζα Κύπρου παραμένουν σε σχετικά υψηλά επίπεδα και ανέρχονται σε περίπου €32 εκατ. και €26,5 εκατ. αντίστοιχα, τα οποία προς το παρόν δεν είναι δυνατόν να εξοφληθούν.

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται πλέον σε ετήσιους ελέγχους απομείωσης αξίας που ενδέχεται να επιδεινώσουν τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα στο μέλλον. Τα συνολικά έσοδα της Cyta Hellas για τη χρήση 2015 διαμορφώθηκαν σε €107,8 εκατ., καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 19,16% συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Αντίστοιχα, το μεικτό κέρδος ήταν αυξημένο κατά 45,33%, κλείνοντας σε €42,8 εκατ.

Οι ζημιές προ φόρων σημείωσαν νέα σημαντική πτώση της τάξεως του 80,4% ενώ η λειτουργική κερδοφορία έκλεισε για τρίτη χρονιά θετικά και διαμορφώθηκε πολλαπλάσια του περσινού αποτελέσματος σε €14,6 εκατ. Για τον Οργανισμό, η Cyta Hellas παραμένει η μεγαλύτερη και η σημαντικότερη εκτός συνόρων επένδυση και συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της αξίας του, καθώς αποτελεί επιχειρηματική κίνηση με στρατηγικά χαρακτηριστικά και οφέλη.

Γράφει: Ελευθερία Παϊζάνου

128 εξωτερικές προσλήψεις στον Συνεργατισμό σε δύο χρόνια

Xaravgi 22/10-2016
Σε δύο χρόνια ο Συνεργατισμός προχώρησε συνολικά σε 128 εξωτερικές προσλήψεις, αντικαθιστώντας ουσιαστικά μεγάλο μέρος του προσωπικού που έφυγε με τα δύο Σχέδια Εθελοντικής Αποχώρησης.
Μάλιστα οι μισθολογικές απολαβές των νεοπροσληφθέντων είναι κατά 30% πιο υψηλές από το παλαιό προσωπικό. Τα πιο πάνω στοιχεία προκύπτουν από σημείωμα το οποίο κατέθεσε στη Βουλή η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (ΣΚΤ), σε απάντηση σε σχετικά ερωτήματα που τέθηκαν σε πρόσφατη συνεδρία από μέλη της Επιτροπής Οικονομικών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τις αρχές του 2014 (μετά την ανακεφαλαιοποίηση) μέχρι τον Μάρτιο του 2015 έγιναν 88 εξωτερικές προσλήψεις εκ των οποίων οι 83 αφορούσαν τη ΣΚΤ (45 μόνιμοι και 38 συμβασιούχοι) και 5 τα ΣΠΙ. Για αυτές τις προσλήψεις δεν υπήρχε υποχρέωση για εκ των προτέρων έγκρισή τους από το Υπουργείο Οικονομικών.
Η διαδικασία άλλαξε στη συνέχεια με την εισαγωγή πρόνοιας στη συμφωνία με τους δανειστές (Relationship Framework Agreement RFA). Ομως οι προσλήψεις συνεχίστηκαν αφού έγιναν άλλες 40 εξωτερικές προσλήψεις.
Σύμφωνα με τη ΣΚΤ η διαδικασία προσλήψεων και ο καθορισμός των απολαβών είχε αποφασιστεί μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, της ΣΚΤ και της Τρόικας από τον Δεκέμβριο του 2013.
Κατά την περίοδο Ιουνίου 2015 Αυγούστου 2016, όπως αναφέρει η ΣΚΤ, για όλες τις προσλήψεις προηγήθηκε εσωτερική προκήρυξη μέσω της ενδοδιαδικτυακής πύλης του ΣΠΤ. «Για όσες θέσεις δεν εξευρέθηκαν κατάλληλοι υποψήφιοι από προσωπικό εντός του ΣΠΤ λόγω της εξειδίκευσής τους και των απαιτήσεων όσον αφορά προσόντα και εμπειρίες», όπως αναφέρει, υποβλήθηκε αίτημα στον Υπουργό Οικονομικών για εξωτερική πρόσληψη προσωπικού.
Σε ό,τι αφορά τη μισθοδοσία των νεοπροσληφθέντων, η ΣΚΤ αναφέρει ότι ο μέσος όρος των απολαβών τους ανέρχεται στις 36.640 ευρώ (κατώτατος 14.867 ευρώ και ανώτατος 74.000 ευρώ), σε σύγκριση με 27.862 ευρώ του παλαιού προσωπικού.
Εγκρίθηκε ο διορισμός του ΓΔ Εν τω μεταξύ, η ΕΚΤ ενέκρινε και επίσημα το διορισμό του Γενικού Διευθυντή της ΣΚΤ, Νικόλα Χατζηγιάννη.
Ο διορισμός εγκρίθηκε από το Κυβερνών Συμβούλιο (Governing Council) της ΕΚΤ. Η σχετική έγκριση κοινοποιήθηκε στη ΣΚΤ με επίσημη επιστολή υπογραμμένη από τον πρόεδρο της ΕΚΤ.
Κωνσταντίνος Ζαχαρίου
Ανοιχτές είναι οι πόρτες στον Γενικό Ελεγκτή
Αρχίζει το ξεσκόνισμα μισθών, προσλήψεων και ωφελημάτων στην ΣΚΤ
Λευκωσία: Ανοικτές είναι οι πόρτες του Συνεργατισμού στον Γενικό Ελεγκτή για να διεξάγει τον διαχειριστικό έλεγχο. Αυτό αποφάσισε χθες σε πολύωρη συνεδρία το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία σήμερα αναμένει τον Ελεγκτή να ξεικινήσει δουλειά.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία θα περάσει από κόσκινο τις προσλήψεις προσωπικού, τους μισθούς, τα ωφελήματα προσωπικού και τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (ΣΚΤ) στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, για να διαπιστωθεί κατά πόσο ήταν σύμφωνες με τις υγιείς εμπορικές πρακτικές που ακολουθούνται από παρόμοιους τραπεζικούς οργανισμούς.

Σήμερα, λειτουργοί της Ελεγκτικής Υπηρεσίας θα αρχίσουν τον διαχειριστικό έλεγχο στον Συνεργατισμό, ο οποίος θεωρείται κρατική επιχείρηση λόγω της κρατικής στήριξης ύψους €1.7 δισ.

Ο έλεγχος ο οποίος αποτέλεσε σημείο τριβής μεταξύ της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και του Συνεργατισμού, διεξάγεται μετά τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη, σύμφωνα με την οποία και στην περίπτωση της ΣΚΤ, ο Γενικός Ελεγκτής έχει όλα τα δικαιώματα, εξουσίες και υποχρεώσεις έναντι όλων των ελεγχομένων επ’ αυτού οργανισμών. Ο έλεγχος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας θα ολοκληρωθεί σε τρεις εβδομάδες. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ο έλεγχος αποτελεί ασφαλιστική δικλίδα σε σχέση με την αποφυγή πολιτικών ή άλλων παρεμβάσεων της Εκτελεστικής Εξουσίας, αφού ενδέχεται, όπως σημειώνει, τυχόν τέτοιες παρεμβάσεις να εντοπιστούν κατά τον έλεγχο. Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της ΣΚΤ διεξάγεται από ιδιωτικό ελεγκτικό οίκο τον οποίο έχει ήδη διορίσει η ΣΚΤ.

Όπως επισημαίνεται, σε καμία περίπτωση ο έλεγχος, όπως γνωμάτευσε και ο Γενικός Εισαγγελέας, δεν αφορά στην εποπτεία της ΣΚΤ. Προστίθεται πως η εποπτεία αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού και σχετίζεται με τη ρύθμιση και εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, να προστατευθούν οι καταθέτες και μέτοχοι μειοψηφίας από διοικήσεις που μπορεί να λαμβάνουν υπερβολικά ρίσκα με τα χρήματά τους.

Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, ο διαχειριστικός έλεγχος αφορά στην αξιολόγηση της οικονομικής, αποδοτικής και αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων της κρατικής τράπεζας. 

Τέλος, η Ελεγκτική Υπηρεσία φέρνει ως παράδειγμα πολύ μεγάλες κρατικές τράπεζες στην Ευρωζώνη, που εποπτεύονται και από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και ελέγχονται επίσης πλήρως από τα αντίστοιχα Ανώτατα Ιδρύματα Ελέγχου όπως είναι ο Γενικός Ελεγκτής της χώρας τους.


Γράφει: Ελευθερία Παϊζάνου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου